PLAÇA SANTA ANNA

RENOVACIÓ INTEGRAL URBANA DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA DE GANDIA

El projecte de remodelació de la Plaça de Santa Anna de Gandia s'està desenvolupant amb una sèrie d'intencions de cara a trobar la solució idònia per a un enclavament molt important per al Barri de Santa Anna, tant com a element urbà de primer ordre com a punt de connexió entre el barri i la resta de la ciutat de Gandia.

 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

En 6 punts es resumeixen les deficiències que s'observen en el moment d'iniciar el projecte de remodelació de la plaça i que són el principal objectiu a esmenar amb la nova solució:

  • Importància de la situació de la Plaça com a primera percepció de la barriada des de la resta de Gandia. Hui en dia la imatge que ofereix és molt degradada, amb una qualitat formal i material molt limitada.
  • Falta d'utilització per part de la gent de l'espai ocupat per la plaça, que, per mitjà de la seua nova composició i materialització, s'ha de recuperar, i aconseguir atraure a la gent del barri i de l'entorn.
  • En l'actualitat la Plaça de Santa Anna està travessada per vials que la fiten excessivament al seu propi espai interior. Açò s'ha de solucionar per mitjà de la peatonalització i l'ordenació de recorreguts amb trànsit rodat per aconseguir expandir l'espai amb ús públic de la plaça.
  • Falta d'espais verds. S'ha d'incorporar a la plaça massa vegetal per mitjà de la creació de zones verdes, que relaxen prou l'espai respecte a la solució dura de l'actualitat.
  • S'ha de potenciar l'ús cultural de la plaça dotant-la d'un espai per a representacions que es realitzen hui en dia en pitjors condicions i futurs altres usos que es vegen afavorits per la nova composició.
  • Estudiar la conveniència o no del sistema de graderies actual per si es pot reinterpretar dins dels usos a realitzar en l'espai de la plaça.

Estat actual de la Plaça de Santa Anna:

 

Estado actual

 

SOLUCIONS ADOPTADES

 

Després de l'anàlisi de la problemàtica que presenta la plaça actual, a continuació s'exposa la solució adoptada, amb la seua intenció i la seua materialització.

En primer lloc es va a procedir a realitzar una redistribució de la circulació rodada en l'entorn de la plaça. D'esta manera, s'anul•la la prolongació del carrer Monduver a esta part del barranc, i este espai queda inclòs dins de la plaça. La circulació rodada queda reduïda al carrer Santa Anna, però únicament en sentit Beniopa, i a un nou carrer que es crea pegada al barranc i amb carril bici, que permet l'eixida cap a la nova avinguda que es crea en la nova actuació en l'entorn del Palau de Justícia.

La plaça pròpiament dita, continua tenint una configuració en graderia, però amb una reinterpretació més moderna, tant en la seua concepció com en els materials utilitzats. El si de la plaça continua estant un poc afonat respecte als carrers que l'envolten, al voltant de 85cm., i queda oberta en sentit nord-est cap a l'antic carrer Monduver, per mitjà d'un plegament del paviment de la plaça que comunica la cota del carrer amb la de la plaça. Els materials en què s'executen estos elements és principalment llosa de pedra artificial en el paviment de la plaça, si bé en la part inclinada s'altera al disposar-ho amb junta verda i formigó prefabricat o armat per a les graderies o jardineres.

En la configuració de la plaça també es crea un escenari lleugerament elevat, materialitzat en pedra artificial i una sèrie de safates terrassades per a les zones verdes, que s'escalonen creant una transició entre el si de la plaça i el carrer de nova creació paral•lela al mur. Aquestes zones verdes terrassades apareixen amb la intenció de crear una massa arbòria de ribera en l'entorn del barranc, i en ella creixeran espècies autòctones de la zona mediterrània, com les oliveres, prunus pisardii, margalló…

L'accessibilitat a la plaça s'aconseguix per mitjà d'una escala situada a l'eix de l'Església de Santa Anna, marcant un eix principal d'accés, i per mitjà del plec del terreny des dels edificis públics del carrer Mondúver fins a la cota de l'interior de la plaça. Aquesta manera d'accedir a la plaça serà la de major ús per la gran comoditat que suposa ja que es tracta d'una superfície lleugerament inclinada d'una gran amplària, entorn a 20 m. A aquesta superfície inclinada s'accedix tant des del carrer Sant Anna com des de la zona adjacent al pont per mitjà d'uns espais de transició pavimentats en fusta per a exteriors. Tant en el cas de l'escenari com de l'Església de Santa Anna es disposa d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda, pavimentats en fusta per a exterior en el primer cas i amb llosa de pedra artificial en el segon.

Quant als recorreguts de vianants en l'entorn de la plaça, es resolen per mitjà de llamborda de formigó prefabricat, i van creant entrants en la plaça a manera de punts de visualització de la mateixa en què es disposen de bancs de fusta tractada per a exterior. Els espais de vianants al carrer Santa Anna s'amplien substancialment ja que el trànsit rodat en aquest carrer es veurà reduït. El punt de connexió entre la plaça i l'avinguda que connecta amb la resta de Gandia, com a primera percepció en l'arribada a la plaça des de Gandia disposa d'un espai especialment pensat per a la ubicació d'un element escultòric que tinga funció de fita o marcador d'aquest enclavament.

 

Remodelació projectada de la Plaça de Santa Anna

Remodelación proyectada

Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna  
Santa Anna
Santa Anna