Actualitat  Cuart butlletí Iniciativa URBAN Gandia

 

QUE ES EL PLAN URBAN?

         

 El programa d'iniciativa comunitària URBAN III és un programa europeu que pretén la regeneració econòmica i social de les ciutats i barris en crisi, a fi de fomentar un desenrotllament urbà sostenible.

El Pla URBAN III Gandia hi ha invertit la quantitat de 14.319.198 euros, entre els anys 2007-2013. D'ells, el 70% ha sigut aportat per la Unió Europea, amb càrrec a FONS FEDER i l'altre 30% per l'Ajuntament de Gandia.

Però, al marge de les xifres i les inversions ¿què significa este programa europeu per a la ciutat de Gandia?  

OBJECTIUS:

  • 1. Contribuir a un millor desenrotllament urbà de la ciutat per mitjà de la construcció de nous equipaments i actuacions urbanístiques, entre estes destaquen el projecte de Millora Paisatgística i Imatge urbana del Barranco de Beniopa, la Remodelació de la Plaça Santa Anna, la urbanització del carrer Sagrat Cor de Jesús i finalment l'habilitació del Parc Periurbà de Beniopa.
  • 2. Millorar l'entorn urbà dels Barris de Santa Anna, Beniopa i Plaça El.líptica a través de les esmentades actuacions.
  • 3. Millorar les condicions de vida de la població gandiana en l'aspecte ambiental de la ciutat, incloent mesures de protecció i conservació, així com d'aprofitament de les energies renovables.
  • 4. Millorar l'activitat comercial, impulsant els recursos de què disposa la ciutat.
  • 5. Impulsar mesures de política social, facilitant la formació que contribuïsca a la inserció professional de col·lectius amb difícil accés al mercat de treball i eliminat desigualtats.
  • 6. Integrar la població gandiana en la societat de la informació, facilitant el seu accés a les noves tecnologies i formant-la en el maneig dels mitjans necessaris.