Suggeriments

 

UNA CIÈNCIA INTERDISCIPLINAR

Durant el procés d’excavació, es documenten no sols les restes fabricades per l'home, com a útils lítics o ceràmica, sinó també els ossos, d’humans i d'animals, i els fragments de carbó. La terra extreta es garbella per arreplegar restes de llavors, pol·len o altres elements que són difícils d'observar a simple vista. Amb tots aquests materials, analitzats posteriorment al laboratori, serà possible reconstruir tant el procés de formació del jaciment, com el mode de vida dels qui l’ocuparen, el clima, la fauna i la vegetació de la zona, etc.

Una vegada finalitzada l’excavació, es procedeix a l'estudi i classificació dels materials. Perquè el resultat siga complet, convé que aquest estudi el realitze un equip integrat per l’arqueòleg i experts en diverses especialitats, entre els quals destaquen: el paleoantropòleg, que s’ocupa d’estudiar les restes humanes; el paleontòleg i el paleobotànic analitzen els fòssils animals i vegetals, respectivament; el restaurador s’encarrega de protegir els materials arqueològics per a la seua conservació.

-Arqueòleg: És qui s’encarrega de dirigir i coordinar el procés d’excavació, el treball de laboratori i la interpretació dels elements descoberts. Com per exemple, les ferramentes de pedra prehistòriques, la ceràmica, les pintures rupestres, etc. La finalitat de l’estudi és comprendre el significat cultural, econòmic, social i tecnològic de cadascun dels elements que componen el jaciment excavat. En definitiva, es persegueix un coneixement integral de l’ambient ecològic, del comportament humà i de la interacció entre ambdós.

-Paleoantropòleg: Estudia les restes òssies humanes, a partir de les quals és possible identificar, la identitat física del subjecte a qui pertanyien, com el sexe, l’edat de mort, l’alçària, el pes, fins i tot, certes malalties.

-Paleontòleg: Quan, en un jaciment, apareixen fòssils faunístics, com són ossos d’animals, petxines de mol·luscos o restes d’insectes, aquests són estudiats per a extraure conclusions sobre l’entorn faunístic i mediambiental.

-Paleobotànic: A partir de les restes de plantes fòssils (pol·len i llavors) d’un jaciment, podem conéixer la vegetació i el clima que existia en el passat.
Entre les distintes disciplines d’aquest camp podem destacar l’antracologia, que estudia les restes carbonitzades; la dendrocronologia, o estudi dels anells dels arbres, i la palinologia, anàlisi de les restes de pol·len.

-Restaurador: És el tècnic especialitzat en la pervivència i en la intervenció directa sobre els béns culturals. Aquestes intervencions consisteixen, segons el material a restaurar, en la neteja, la consolidació,el manteniment, etc.

-Altres tècnics: També poden contribuir a l'estudi d'un jaciment professionals d'altres ciències, com els geòlegs, que poden datar els estrats arqueològics basant-se en la sedimentologia.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva