Suggeriments

IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

RECURSOS CONTRA ELS ACTES D'APLICACIÓ DE L'IMPOST

Reposició davant d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes computat a partir de l'endemà al de la finalització del període voluntari de pagament o de la notificació expressa de l'acte, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu que corresponga.

 

EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA

Recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes computat a partir de l'endemà al de la finalització del període voluntari de pagament o notificació expressa de pagament, o en el cas de nova matriculació, dins de l'any en què aquesta es produïsca.

REQUISITS

  • Ser titular del vehicle que se sol·licita.

  • Tindre reconeguda una minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, o incapacitat laboral permanent en graus d'absoluta, total o gran invalidesa.

  • Estar empadronat amb anterioritat a l'1 de gener de l'exercici de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Certificat de la Conselleria de Benestar Social de reconeixement de la minusvalidesa o resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social d'incapacitat laboral permanent i fotoc'opia del mateix.
  • Fotocòpia del permís o llicència de circulació.
  • Sol·licitud: Instancia

 

EXEMPCIÓ PER VEHICLE D'ÚS AGRÍCOLA 

Recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes computat a partir de l'endemà al de la finalització del període voluntari de pagament o de la notificació expressa de pagament, o en el cas de nova matriculació, dins de l'any en què aquesta es produïsca.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Cartilla d'Inspecció Agrícola.
  • Sol·licitud: Instancia


Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva