Suggeriments

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques

 

ALTA EN L'ACTIVITAT

Procedeix presentació de declaració davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària, qui remet la informació a l'Ajuntament per a la gestió de l'Impost.

 

RECURSOS CONTRA LA MATRÍCULA

Reposició davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal competent.

 

RECURSOS CONTRA ELS ACTES D'APLICACIÓ DEL TRIBUT

Reposició davant aquest Ajuntament en el termini d'un mes computat a partir de l'endemà al de la finalització del període voluntari de pagament, o de la notificació expressa de l'acte, o recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal del Contenciós-Administratiu que corresponga.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva