Suggeriments

TRÀMITS ACTIVITATS            fer clic                              

MODELS DE SOLICITUTS I  INSTANCIES:

 

LLICÈNCIA AMBIENTAL: Activitats contemplades en l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 d e juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

 .

                      1ª Fase.      SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL  (sense obres) 

                                           SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL I  LLICÈNCIA D’OBRES (conjuntament)  (1)

                                         

                 2ª Fase.    COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT 

 

. ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS – PROCEDIMENT PER AUTORITZACIÓ ADMNISTRATIVA SEGONS ART. 24 DEL DECRET 143/2015 (AFORAMENTS SUPERIORS A 500 PERSONES, ESTABLIMENTS AMB RECINTES CLASSIFICATS DE RISC ESPECIALS (CUINES AMB POTÈNCIA INSTAL·LADA SUPERIOR A 50 KW), O AMB CÀRREGA TÈRMICA GLOBAL SUPERIOR A 400 MJ/M2 O ESTABLIMENTS QUE REQUERISQUEN LLICÈNCIES EXCEPCIONALS : bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines, i activitats que disposen de taules i cadires en l’interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. .

 

1ª Fase. SOL•LICITUD D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA   (amb obres o sense obres)

2ª Fase. DECLARACIÓ RESPONSABLE  INICI ACTIVITAT 


 

ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS : bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines, i activitats que disposen de taules i cadires en l’interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

 

Amb obres:   1ª Fase.      DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES   o  LLICÈNCIA D’OBRES  segons correspon (1) (2)

                     2ª Fase.      DECLARACIÓ RESPONSABLE  INICI ACTIVITAT 

Sense obres: Unica Fase.    DECLARACIÓ RESPONSABLE  INICI ACTIVITAT 

 

INSTAL•LACIONES EVENTUALS, PORTÀTILS I DESMUNTABLES PER A  ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS : circs, atraccions ferials, espectacles i festejos taurins en places portàtils, concerts, etc i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

 

                       1ª Fase.    SOL•LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA INSTAL•LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS I DESMUNTABLES  

                       2ª Fase.     DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’INICI D’ACTIVITATS EN INSTAL•LACIONS EVENTUALS PORTÀTILS I DESMUNTABLES 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL: activitats que NO compleixen amb totes les condicions indicades en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

 

Amb obres:     1ª Fase.      DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES    o  LLICÈNCIA D’OBRES   segons correspon (1) (2)  

                       2ª Fase.  DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI ACTIVITAT 

 

Sin obras: Única Fase. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDAD  

 

COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA: activitats que compleixen amb totes les condicions indicades en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

 

Amb obres:     1ª Fase.      DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES    o  LLICÈNCIA D’OBRES   segons correspon (1) (2)  

                       2ª Fase.  DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI ACTIVITAT 

 

Sense obres:  Unica Fase. DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA  INICI ACTIVITAT  

 

CANVI DE TITULARITAT ESTABLIMENTS PÚBLICS (BAR, CEFETERIES, PUBS, DISCOTEQUES, ETC):      COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT  

 

 

CANVI DE TITULARITAT ALTRES ESTABLIMENTS (COMERÇOS, PERRUQUERIES, OFICINES, TALLERS ETC.):      COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT  

 

ALTRES:                                 SOL·LICITUD CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA  (art. 20 i 33) 

                                             DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES  SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL ACTIVITAT 

                                             DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS. (art. 24.f ) 

                                             CESSIÓ DE DRETS DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  D’ACTIVITAT 

                                             MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

                                             SOL·LICITUD CERTIFICAT DE QUE NO S’EXERCEIX ACTIVITAT 

 

 

 

(1): ACTUACIONS QUE REQUERIXEN LLICÈNCIA D'OBRES

 • La construcció, edificació i implantació d'instal•lacions de nova planta; les obres d'ampliació i la modificació de l'ús característic de les construccions, edificacions i instal•lacions.
 • En els edificis inclosos en el catàleg de proteccions del  Pla General  i del Centre  Històric
  • :

  • Qualsevol tipus d'obra 
  • La instal•lació de publicitat i altres elements que afecten les fatxades de l'immoble.
 • En els nuclis històrics tradicionals de la Vila i el Raval
  •  i en els entorns de protecció dels BIC
   •  :
    •  

  • Les intervencions de transcendència patrimonial (obres que comporten l'alteració, canvi o substitució de les fatxades, elements artístics i acabats ornamentals de l'edifici)
  • La instal•lació de publicitat i altres elements que afecten les fatxades dels immoble. 

(2): ACTUACIONS QUE REQUERIXEN DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES 

 • La substitució de revestiments, les reparacions, la renovació d'instal•lacions i reformes de la distribució interior dels locals i, en general, les obres de conservació, reposició i manteniment d'elements preexistents.

 

Per a obtindre el pressupost de les obres al  efecte del càlcul de l'Impost de Construciones, Instal·lacions i Obres, s'aplicaran com a valors mínims els mòduls unitaris que s'assenyalen en l'annex de l'Ordenança Fiscal de l'ICIO, segons el tipus de construcció de què es tracte. Quan no existisca mòdul aplicable a l'obra, s'aportarà pressupost detallat, utilitzant preus de mercat.  


 

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva