Suggeriments

SOL•LICITUD SIMULACRE EMERGÈNCIES

La Norma Bàsica d'Autoprotecció, aprovada per Reial Decret 393/2007, de 23 de març (BOE núm. 72 de 24/03/2007), establix l'obligació d'elaborar, implantar materialment i mantindre operatius els Plans d'Autoprotecció, d'aquelles activitats, centres, establiments, espais, instal•lacions i dependències que, potencialment puguen generar o resultar afectades per situacions d'emergència.

Així s’entén com autoprotecció al sistema d’accions i mesures encaminades a previndre i controlar els riscos sobre les persones i els béns, a donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència i a garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de Protecció Civil. Estes accions i mesures han de ser adoptades pels titulars de les activitats públiques o privades, amb els seus propis mitjans i recursos, dins del seu àmbit de competència que establix la normativa.

El Pla d’Autoprotecció aborda la identificació i avaluació de los riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció y control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència.

L'apartat 3.6.4. De la Norma Bàsica d'Autoprotecció, aprovada pel R.D. 393/2007, establix que “ per a avaluar els plans d'autoprotecció i assegurar l'eficàcia i operativitat dels plans d'actuació en emergències es realitzaran simulacres d'emergència, amb la periodicitat mínima que fixe el propi pla, i en tot cas, almenys una vegada a l'any avaluant els resultats.

A l’efecte de poder tindre un coneixement dels establiments que puguen generar o resultar afectats per una emergència, els titulars de las activitats que es troben obligats per Llei, sol•licitaran al Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Gandia, la realització del simulacre corresponent, i que en formulari adjunt es detalla, devent una vegada complimentat donar registre en el Registre d’Entrades d’este Ajuntament, amb una antelació mínima de 10 dies a la realització del simulacre.

   FORMULARI SOL•LICITUD SIMULACRE EMERGÈNCIES

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva