Suggeriments

 

RECURSOS 

Contra la resolució sancionadora, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se:

1.- Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant del Regidor de Seguretat, Mobilitat i Serveis Bàsics al Ciutadà. Model de recurs de reposició per a multes de circulació:  2.- O bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant dels jutjats contenciosos administratius de València.
Ambdós terminis es compten a partir de l'endemà al de recepció de la notificació o publicació de la resolució.

 

 

Presentació del recurs de reposició.

Presencialment a les oficines municipals de Registre de l'Ajuntament de Gandia , en els Registres de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i en les altres formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 28 novembre. Model de recurs de reposició per a multes de circulació

           Recurs de reposició. Model 177

 

 

Resolució del recurs de reposició.

En els recursos de reposició el termini màxim per a notificar i dictar la resolució serà d'un mes. Si no hi ha resolució expressa podrà entendre's desestimat (silenci administratiu), quedant oberta la via jurisdiccional davant dels jutjats contenciosos administratius.

 

 

Recurs contenciós administratiu.

El Recurs contenciós administratiu podrà interposar-se:

1. - Contra la resolució presumpta (desestimació per silenci administratiu) del recurs de reposició, en el termini de sis mesos des del venciment del termini estipulat per a resoldre i notificar el recurs de reposició.

2. - Contra la resolució expressa desestimant el recurs de reposició, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació o publicació.

 

 

Regulació Legal.

Llei 18/1989 de 25 juliol de 1989, de Bases sobre trànsit, Circulació de Vehicles de motor i Seguretat Viària. BOE núm. 178 de 27 juliol 1989.

Reial Decret 339/1990 de 2 març 1990 pel que s'aprova el Text articulat de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de motor i Seguretat Viària. BOE núm. 63 de 14 març 1990.

Reial Decret 1428/2003 de 21 novembre 2003 pel que s'aprova el Reglament General de Circulació. BOE núm. 306 de 23 desembre 2003.

Reial Decret 320/1994 de 25 febrer 1994 pel que s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 95 de 21 abril 1994.

Ordenança Reguladora Trànsit Urbà de la ciutat de de Gandia 19 d'agost de 2000, BOP núm 197.

 

 

Documentació associada.

Si no està d'acord amb la denúncia, pot presentar escrit d'al·legacions dins dels 15 dies següents al de recepció de la notificació

·        Escrit d'al·legacions de multes de circulació. Model 308

·        Si no està d'acord amb la sanció imposada (segona notificació), pot presentar recurs de reposició contra la mateixa

Model de recurs de reposició per a multes de circulació:

Model 177

·        Per al cas que el titular del vehicle no siga el conductor del mateix en el moment de la infracció, ha de comunicar el nom del conductor a l'Ajuntament en el termini de 15 dies des de la primera notificació de la denúncia

 

Model d'escrit comunicant les dades del conductor del vehicle en el moment de la infracció: Model 157

 

Model d'escrit de recurs de reposició en via executiva: 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva