Suggeriments

PROJECTES EUROPEUS

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gandia integra en el seu organigrama el Servei de Projectes Europeus i Internacionals. Aquest servei promou i facilita la participació i el lideratge de l'Ajuntament de Gandia en programes europeus d'investigació, transferència i innovació, involucrant amb això als agents econòmics i socials del nostre territori.

Des de l'any 1999 fins a l'actualitat treballem per fomentar i desenvolupar vincles i xarxes de col•laboració entre els distints països de la Unió Europea, a través de la captació de finançament externa procedent de diferents iniciatives comunitàries.

Més de 10 programes han permés dinamitzar una extensa xarxa social i institucional, que propícia l'establiment de fòrums de debat i de col•laboració, de caràcter sectorial, i contribueixen a la reflexió, l'anàlisi i el coneixement d'altres experiències relacionades amb les problemàtiques que ens afecten en les diferents disciplines del desenvolupament local, afavorint l'articulació de propostes i mesures.

PROJECTES VIGENTS

El finançament de projectes europeus ens ha permés experimentar i posar en pràctica mètodes i actuacions innovadores en els àmbits social i laboral, entre els que destaquem els següents:

ACTIVA'T

El projecte Activa’t és centra en l’àmbit dels Itineraris Integrats d’Inserció sociolaboral i té com  a objectiu millorar l’empleabilitat de les persones aturades a través d’accions formatives integrades en un dispositiu per a la creació i consolidació d’empreses d’economia social i d’inserció, en serveis d’interès municipal.
Contempla tres línies d’intervenció:
La formació de  persones desocupades en el següents àmbits:
o Rehabilitació d’edificis i manteniment d’espais públics
o Turisme alternatiu, cultural i natural
o Serveis d’atenció a les persones
Aquesta formació té un caràcter eminentment pràctic i contempla intervencions reals en activitats lligades a la promoció turística, al manteniment urbà i a l’atenció  de persones.
o Potenciar la iniciativa emprenedora dels col•lectius beneficiaris del projecte
o Recolzar la creació d’empreses d’inserció en els àmbits esmenats
 

PROJECTES ANTERIORS

INICIATIVA URBANA (URBAN)

Aquest projecte té com a objectiu la posada en marxa d'estratègies innovadores de regeneració urbana a través d'un enfocament integrat que contempla els aspectes socials, econòmics i mediambientals, afavorint així el desenvolupament urbà sostenible.

El projecte Urban de Gandia es desenvolupa en col•laboració amb l'àrea de Territori i Habitatge de l'Ajuntament de Gandia, per a regenerar una de les zones del municipi més castigades per factors com la immigració, la pobresa i la desocupació. En aquest sentit el projecte, combina el desenvolupament d'estratègies de restauració urbana amb un altre tipus de mesures d'intervenció per a la millora de les condicions socials i laborals de la població afectada.

Tornar a l' inici

LET'S ADAPT

Let's Adapt és un projecte Europeu de la Iniciativa Leonardo da Vinci Transferència d'Innovació, cofinançat per la Comissió Europea, i coordinat per l'Ajuntament de Gandia.

Aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb nou organitzacions d'Espanya i altres països de la Unió Europea: França, Alemanya, Hongria, Portugal, Itàlia, Romania i Letònia.

Té com a objectiu desenvolupar i transferir a diferents contextos europeus una sèrie de ferramentes que contribueixquen a aconseguir un millor ajustament entre l'oferta de formació professional existent, i les necessitats i demandes de les empreses i del mercat de treball.

Els resultats d'aquest projecte es dirigeixen a les administracions públiques, centres d'ensenyament, empreses, tècnics/es de RRHH, tècnics/es d'ocupació i inserció, així com a aquells interlocutors socials relacionats amb el disseny de la FP i la detecció de necessitats formatives.

Més informació:

www.letsadapt.org

Projecte Let’s Adapt

Ajuntament de Gandia
Telèfon +34 96 287 47 11
info@letsadapt.org

Tornar a l'inici

ÁNCORA

Àncora és un projecte de la Iniciativa Comunitària Equal (2004-2007), desenvolupat en la comarca de la Safor i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a promoure la integració i la igualtat en l'ocupació.

S'ha dut a terme en cooperació amb els agents econòmics i socials més rellevants del nostre entorn, a través de 3 línies d'actuació prioritàries:

Creació d'un Observatori socioeconòmic - l'Observatori- que promou en les empreses les pràctiques responsables, en especial per a la millora i manteniment dels llocs de treball, i desenvolupa una base de dades interactives, amb indicadors i informació estadística, de caràcter socioeconòmic, procedent tant de fonts primàries com secundàries, accessible des de la seua pàgina Web www.observatorigandia.Org.

Línia de manteniment de l'ocupació, on s'han dut a terme accions a mesura de l'empresa per a valorar els llocs de treball i fomentar l'estabilitat en l'ocupació. En aquesta línia d'actuació es testa una metodologia innovadora, dissenyada a través de processos de concertació amb els agents clau del territori, per al manteniment dels llocs de treball dels col•lectius més vulnerables de l'empresa, denominada ADAPTEM.

Finalment, s'han impulsat iniciatives de suport a la conciliació entre les que es troba el Diagnòstic de necessitats i recursos comarcals en l'àmbit de la conciliació laboral i familiar, i altres accions de sensibilització dirigides als/les agents socials, econòmics i institucionals de la comarca per al foment d'aquest tipus de mesures.

Les accions d'aquest projecte s'han dirigit a empreses, fonamentalment pyme i micropyme; els treballadors/es de les quals, amb baix nivell de qualificació o amb obstacles per a adaptar-se al lloc de treball, i a l'Administració Pública.

Àncora ha impulsat al mateix temps una xarxa transnacional de projectes Equal d'altres països d'Europa, denominada CEMA-NET, entre els que es troba Alemanya, Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, França, Itàlia i Polònia.

 

Tornar a l'inici

PROGRAMES INCLOU, HISSAR, ESTEL, ALBOR (Subv. Global FSE)

Són projectes de formació professional relacionats amb l'àmbit de serveis i atenció a les persones (infància i tercera edat), que tenen l'objectiu de capacitar social i laboralment, a persones amb dificultats objectives i subjectives de contractació.

En aquestos programes de formació s'experimenta un dispositiu d'acompanyament social i tècnic perquè els participants es situen en disposició d'iniciar experiències d'autoocupació.

Entre el públic destinatari s'ha prestat major atenció a les dones amb dificultats de contractació, en particular el col•lectiu de dones immigrants.

Tornar a l'inici

LEO.net

LEO.net és un projecte realitzat a fi d'avaluar l'aplicació de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació en ciutats mitjanes. Ha consistit en l'elaboració d'un banc de bones pràctiques, relacionades amb cada un dels pilars de l'EEE (Inserció professional, adaptabilitat de la mà d'obra, creació d'empreses i igualtat d'oportunitats), a través de la cooperació amb altres 6 territoris europeus situats en el País Basc, Galícia, Suècia, Finlàndia, França i Itàlia.

Els objectius del projecte s'han dirigit a avaluar l'aplicació de les directrius de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació en la nostra ciutat; difondre l'Estratègia Europea per a l'Ocupació i els seus instruments, i crear un Observatori europeu de bones pràctiques locals a favor de l'ocupació.

El públic destinatari d'aquest projecte han sigut experts/es, personal d'institucions i entitats tant públiques com privades vinculades al món social, de la formació, de l'empresa, i de l'administració pública.

Tornar a l'inici

EQUAL CRESOL

Desenvolupat en la primera ronda de la Iniciativa Comunitària Equal (2002-2004), el projecte Cresol s'ha basat en l'experimentació del treball en xarxa i de la concertació multiagent en la comarca de la Safor, amb l'objecte de millorar i posar en marxa polítiques actives d'ocupació que eliminen desigualtats en l'accés al mercat de treball.

El projecte s'ha desplegat en 4 línies estratègiques de treball i una bateria de 22 accions entre les que destaquen la creació d'una xarxa de Centres comarcals d'Ocupació, la formació per a persones desocupades, la formació per a periodistes sobre immigració i llenguatge no sexista, l'aplicació de programes d'igualtat d'oportunitats en les PIME i el desenvolupament de ferramentes i útils metodològics per als professionals de l'ocupació i la formació conjunta amb altres socis de Portugal, Itàlia i França.

Els objectius del projecte han sigut els següents:

  • Crear, millorar i territorialitzar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'ocupació de col•lectius específics en la comarca de la Safor.
  • Potenciar l'accés a l'ocupació de les dones en condicions d'igualtat i reduir el nivell de desocupació femenina.
  • Adequar les competències professionals dels públics destinataris.
  • Articular i coordinar els recursos d'ocupació i formació de la comarca de la Safor.
  • Modificar la percepció de la societat civil i de les Pyme sobre els col•lectius en situació de discriminació.

Les accions del projecte Cresol han tingut com a públic fonamental persones amb dificultats objectives i subjectives per a l'accés al mercat de treball, principalment: dones entre 35 i 45 anys amb càrregues familiars, persones major de 45 anys, joves en situació de risc d'exclusió social, persones amb discapacitat i persones immigrants.

Tornar a l'inici

PROJECTE HORIZON POSSIBILITATS

Projecte pertanyent a la iniciativa OCUPACIÓ (1999) encaminada a afavorir la creació de llocs de treball dels col•lectius amb més dificultats. Aquesta iniciativa s'articula a través de tres línies d'actuació: HORIZON, INTEGRA i YOUTHSTART.

El projecte Possibilitats pertany a la primera d'aquestes mesures i ha tingut per objectiu millorar les possibilitats d'accés al mercat laboral dels grups de persones més vulnerables de la societat, entre els que es troba el col•lectiu de persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental. Aquest projecte va experimentar un dispositiu d'orientació i inserció laboral, específic per al col•lectiu de persones amb diferents tipus de discapacitat (sensorial, física, mental i psíquica), amb insistència en la formació especialitzada i ajustada a necessitats concretes de les empreses; també ha incorporat accions de sensibilització per a ocupadors/es i altres accions de formació específiques per a mediadors laborals.

Tornar a l'inici

PROGRAMA INTEGRA

Programa europeu de la Iniciativa comunitària EMPLEO realitzada amb l'objectiu de crear el vincle entre la formació i l'empresa, que permeta optimitzar l'ajust entre l'oferta i la demanda d'ocupació, del públic amb dificultat per a la seua integració en el mercat de treball.

Com a acció principal del projecte destaquem la formació, implicant en el disseny, seguiment i avaluació de la mateixa a l'empresariat. Este projecte ha contribuït a desenvolupar el concepte d'intervenció multidimensional en la problemàtica de l'exclusió social i laboral.

Tornar a l'inici

PROGRAMA YOUTHSTART

El programa youthstart, igualment pertanyent a la iniciativa Ocupació, es dirigeix a joves menors de 20 anys, que no tenen formació per haver deixat l'escola prematurament, que estan parats o subempleats i amb risc de caure en la marginació. El projecte ha estat dirigit, entre altres, a més de a la creació de llocs de treball, al foment de l'autoocupació en l'exercici d'activitats relacionades amb el turisme.

Tornar a l'inici

PROGRAMA NOW-PUBLICA

El programa NOW- PÚBLICA, també pertanyent a la iniciativa Empleo, ha estat destinada a fomentar la igualtat d'oportunitats d'ocupació per a les dones, per mitjà de mesures de formació professional i suport a l'accés a treballs amb futur i a llocs de direcció. Aquest projecte ha desenvolupat formació per a la sensibilització i dinamització del col•lectiu de treballadors de l'administració local en matèria d'igualtat d'oportunitats i formació específica per a la capacitació de promotors de la igualtat d'oportunitats.

Tornar a l'inici

PROGRAMA ADAPT

La Iniciativa ADAPT es destina a contribuir a l'adaptació dels treballadors i treballadores a les transformacions industrials i millorar el mercat de treball. La seua missió és impulsar projectes de formació innovadors que beneficien els treballadors amenaçats de desocupació o la formació dels quals siga insuficient o inadaptada. El projecte ADAPT de l'Ajuntament de Gandia ha desenvolupat processos de formació a fi de facilitar l'adaptació de treballadors/es i empreses a les noves tecnologies, impulsant així la creació d'una figura clau en este procés: l'agent per a la introducció de tecnologies de la comunicació i la informació en les Pymes.

Tornar a l'inici

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva