Suggeriments

PROGRAMA D'INSERCIÓ SOCIAL

DEFINICIÓ:

Aquest programa té com a objectiu el desenvolupament de la Intervenció Social amb persones o grups d'alt risc d'exclusió social en qualsevol dels seus àmbits (econòmic, social, laboral, de vivenda, ...), que necessiten ajuda per a la prevenció i resolució dels seus conflictes així com per a la seua inserció personal en el medi social.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta des dels diferents Centres Socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia. Centres socials

PROGRAMA D'ACCÉS A LA VIVENDA:

DEFINICIÓ:

El Programa accés a la Vivenda, impulsa alternatives de suport social i solucions integrades per a col·lectius amb problemes d'accés a la vivenda, la formació i l'ocupació com a via de la seua integració social.
Aquest programa està dirigit als col·lectius que troben grans dificultats i limitacions per accedir a les ajudes existents.
I es dirigeix prioritàriament a famílies amb què s'està intervenint des dels diferents Equips Socials de Zona.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

 • Informació i Orientació sobre temes de vivenda
 • Elaboració d'informes Socials per a l'accés al "Programa Municipal d'Adquisició de Vivenda amb destinació a lloguer"
 • Valoració i proposta de famílies per a reallotjament en vivendes socials o de l'Empresa Municipal "Iniciatives Publiques de Gandia S.A."
 • Seguiment individualitzat de les famílies reallotjades en proposta de l'Equip Social de Zona.
 • Desenvolupament de Programes integrals d'actuació amb famílies amb grans carències, combinant l'accés a la vivenda, la intervenció sociolaboral i/o educativa i l'ocupació.
 • Participació en tots els programes que desenvolupe l'Empresa Municipal "Iniciatives Publiques de Gandia S.A."

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta des dels diferents Centres Socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia. Centres socials

PROGRAMA CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

DEFINICIÓ:

El Programa contra l'exclusió social, s'està duent a terme des de diferents àrees de l'Ajuntament de Gandia per eradicar l'exclusió social, seguint com a model metodològic no sols la intervenció social habitual centrada en les persones, unitats familiars i/o sectors de població, sinó que també d'un enfocament integral que parteix del territori com a àmbit d'actuació

PRESTACIONS I PROGRAMES:

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta a través de distints departaments municipals en l'àmbit de les seues competències, a fi d'eradicar l'exclusió social.
Des dels distints Centres Socials Centres socials, la Treballadora Social de Zona avalua de forma integral les necessitats socials, educatives, d'ocupació, vivenda, sanitàries, etc· de cada nucli familiar on existisca risc d'exclusió.
Per a dones prioritàriament de minories ètniques, comptem amb un recurs de formació integral, en conveni amb Caritas, PROJECTE JUDITH.

PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL

DEFINICIÓ:

Programa que oferix un servei personalitzat d'Inserció Soci laboral per a les persones o col·lectius amb especials dificultats per trobar ocupació. Aquestes persones han de ser abordades des d'un enfocament integral, per mitjà d'accions en el marc de l'educació, la salut i la vivenda.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

 • Diagnòstic personalitzat
 • Accions d'orientació i acompanyament social
 • Derivació i Seguiment personalitzat dels recursos normalitzats
 • Seguiment d'activitats de preformació i formació específica per a col·lectius exclosos.
 • Accions d'acompanyament social per a la busca de treball
 • Treball en xarxa.

PROCEDIMENT:

Per accedir al Programa d'Inserció Laboral se sol·licitarà cita amb la treballadora Social de Zona corresponent Centres socials
Ubicació: Seu Departament de Serveis Socials

Renda d'Emergència Familiar (R.E.F.) de l'Ajuntament de Gandia.

DEFINICIÓ:

La Renda d'Emergència Familiar és una prestació econòmica periòdica destinada a totes les famílies que no tinguen recursos econòmics suficients, dirigit a cobrir les necessitats més bàsiques i mantindre la qualitat de vida de la família, en un període de crisi econòmica. Per a la qual cosa s'establix una prestació de caràcter periòdic per tres mesos, ampliable a altres tres.

El seu període de vigència serà exclusivament durant l'any 2009, amb la finalitat principal d'actuar com amortidor temporal i fòrmula pont a l'expectativa d'un altre tipus de prestacions a què es tinga dret. La percepció de la prestació econòmica comporta la participació en programes integrals que afavorisquen la incorporació i inserció laboral de les persones i col·lectius en situació de necessitat, especialment en matèria de formació i ocupació, així com una sèrie de beneficis en serveis i prestacions municipals.

TITULARS:

La Renda d'Emergència Familiar municipal pot ser sol·licitada i percebuda, per tota persona major de 25 anys i menor de 65 anys que compleixca amb els següents requisits. Sense perjudici de l'anterior, també podran ser titulars aquells majors de 18 anys que tinguen a càrrec seu menors d'edat o discapacitats. En tot cas hauran de complir els requisits següents:

REQUISITS:

 • Estar empadronat i residir a Gandia, almenys amb un any d'antelació a realitzar la sol·licitud
 • Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea. Així mateix, els nacionals d'altres països tindran dret al salari social municipal en igualtat de condicions que els espanyols i els nacionals de qualsevol país d'Europa, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es referix el salari social municipal acreditant la seua residència legal a la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la LO 4/2000. D'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la LO 8/2000, de 22 de desembre, i la seua normativa de desplegament.
 • Que residisca en una llar independent o assimilat.
 • Que no dispose, a pesar de procurar-los, dels mitjans econòmics necessaris per a mantindre una adequada qualitat de vida. Es consideren en aquesta situació les unitats familiars o de convivència que no obtinguen uns ingressos suficients per fer front a les despeses derivades de l'endeutament conjuntural, i del moment de crisi econòmica general.
 • Que la renda per capita dels membres de la Unitat Familiar no supere la quantia a concedir.
 • Que es presente justificació acreditativa d'haver sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i/o prestacions a què tinguen dret.
 • Que almenys un dels membres majors de 16 anys de la Unitat Familiar estiguen, en el moment de demanar la REF, en situació de desocupació.
 • Que la situació de desocupació acreditada tinga el seu orige a partir de gener del 2008.
 • Que signen i es comprometen en un document de contraprestació a realitzar un pla d'inserció i/o formació socio laboral, per a la qual cosa hauran d'aportar un currículum professional en el moment de la tramitació de la prestació.
 • Que qualsevol dels membres de la unitat familiar no haja causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, ni haja rebutjat alguna oferta nova.
 • Que acredite un període previ de cotització a la Seguretat Social en els últims tres anys, amb un temps mínim de sis mesos treballats.

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta des dels diferents Centres Socials. Centres socials
Els horaris d'atenció es donen per mitjà de cita prèvia.

Renda Garantida de Ciutadania (R.G.C.)

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta des dels diferents Centres Socials. Centres socials 
Els horaris d'atenció es donen per mitjà de cita prèvia.

LEGISLACIÓ:

 • Llei 9/2007 de 12 de març de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 93/2008, de 4 de Juliol, del Consell, pel que es desenvolupa la Llei de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 31 de Juliol del 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la que es regulen les bases de convocatòria de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva