Suggeriments

PROGRAMA DE FAMÍLIA I MENOR DES DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

DEFINICIÓ:

Des dels Equips d'Atenció Primària ubicats en els diferents Centres Socials de la ciutat, es compta amb equips professionals específics i especialitzats en el tema de Família i del Menor amb funcions de detecció, avaluació, intervenció i seguiment de la problemàtica dels mateixos en cada zona, de manera que són la porta d'accés a tot el sistema d'actuació a la Família i al menor de l'Ajuntament de Gandia.

PRESTACIONS I PROGRAMES

PROCEDIMENT:

 • Es pot accedir al servei, de la manera següent
  • Si es tracta d'un ciutadà que requerix atenció socioeducativa, assessorament o sol·licitar una de les prestacions econòmiques mencionades anteriorment, hem d'acudir al Centre Social de la Zona en què s'està empadronada i sol·licitant cita prèvia amb l'Educadora Social de Zona. Centres socials
  • Si es tracta d'un familiar, veí, coneixedor d'una situació de risc o desemparament d'algun menor, poden informar els Serveis Socials per mitjà d'informe escrit, de forma presencial o telefònicament a l'Educadora Social de Zona. Centres socials
  • Si en canvi és un recurs extern (policia, sanitat, educació) el que sol·licita Intervenció socioeducativa o notifica una situació de risc o desemparament d'un menor ha d'enviar el respectiu "Full de Notificació àmbit educatiuFull de Notificació àmbit policialFUll de Notificació àmbit sociosanitari" per fax (962959400), e-mail (benestarsocial@gandia.org) o per correu ordinari a la Seu del Departament de Serveis Socials (C/ Tossal núm.8)

LEGISLACIÓ:

 • La Llei Orgànica 10/ 1995, de 23 de novembre, del Codi Penal regula la responsabilitat dels autors de delictes que pogueren cometre's contra els menors
 • La Llei Orgànica 1 / 1996, 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, establix les situacions en què l'Administració Pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
 • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Llei 12/2008, del 3 De Juliol del 2008 de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita estes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor
 • Llei 5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors

Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques

DEFINICIÓ:

El Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques, és un projecte que pretén actuar sobre les causes de la no assistència a l'escola, evitant que la situació provoque l'exclusió social i el seu deteriorament educatiu. Està dirigit a totes aquelles famílies i/o persones que es troben en una situació de risc social i que pertanyen a minories ètniques, especialment a la població infantil en el moment de l'escolarització.

PRESTACIONS I PROGRAMES

 • Tramitació de documentació i gestió d'ajudes i recursos
 • Treball social individualitzat o amb famílies
 • Intervenció educativa específica de suport i seguiment per a reduir l'absentisme escolar.
 • Suport i seguiment escolar dels menors.
 • Foment de l'escolarització primerenca.
 • Intervenció per reduir l'analfabetisme funcional adult.
 • Promoció de xerrades i cursos d'educació per a la salut.
 • Seguiment de les vacunacions i el control pediàtric de la població infantil.
 • Planificació familiar
 • Acompanyament per als cursos de formació i ocupació

PROCEDIMENT:

 • Es pot accedir a aquest servei de manera voluntària, acudint al Centre Social de la zona en què s'estiga empadronat, i sol·licitar entrar en el Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques.
 • La comunitat educativa pot sol·licitar la intervenció del Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques:
  • Per mitjà de l'enviament del respectiu "Full de Notificació" per fax (962959400), o e-mail (benestarsocial@gandia.org) o per correu ordinari a la Seu del Departament de Serveis Socials (C/ Tossal núm.8)
  • Contacte amb el Departament d'Educació que derivarà la demanda al Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques (link Educació).

LEGISLACIÓ:

 • La Llei Orgànica 10/ 1995, de 23 de novembre, del Codi Penal regula la responsabilitat dels autors de delictes que pogueren cometre's contra els menors.
 • La Llei Orgànica 1 / 1996, 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, establix les situacions en què l'Administració Pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
 • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Llei 12/2008, del 3 De Juliol del 2008 de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
 • Llei 5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva