Suggeriments

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES

DEFINICIÓ:

El Programa Atenció a les Necessitats Bàsiques té com a objectiu remeiar situacions greument deteriorades, d'urgent necessitat o greus problemes específics que afecten l'autonomia personal, social i econòmica de les persones. 
Aquest programa està dirigit a persones individuals o nuclis de convivència que no puguen cobrir per mitjans propis les seues necessitats bàsiques.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

 • Ajudes d'Emergència: Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions de necessitat i dirigides a la unitat de convivència.
 • Ajudes per al Desenvolupament Personal: Comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el seu entorn social, incrementant la seua autonomia personal. Podent ser:
  • Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques.
  • Ajudes tècniques per a l'adaptació funcional de la llar.
  • Adaptació de vehicle de motor.

PROCEDIMENT:

Aquest servei es presta des dels diferents Centres Socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia. Centres socials

LEGISLACIÓ:

 • Llei 7 de 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local
 • Llei 11/1994, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85
 • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Orde de 23 de desembre del 2008 de la Conselleria de Benestar Social, per la que es convoquen ajudes en matèria de serveis socials per a l'exercici 2009.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva