Suggeriments

NORMATIVA APLICABLE

  • Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/industria/consumo/l287_c.htm)
  • Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel que es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. N° 2.249, de 20 d'abril 1994, p. 4245).
  • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries
  • Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, per la que es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.
  • Ordre de 24 de gener de 1994 de la Conselleria de Sanitat i Consum, d'acreditació de laboratoris pericials i de control de qualitat de productes de consum (DOGV núm. 2215, de 25/02/94).
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva