Suggeriments

METODOLOGIA

 • Públic objectiu i amplitud del projecte. El present programa d’educació ambiental es desenvolupa de manera seqüenciada al llarg del curs escolar, i pot ser aplicable tant a alumnes de Ed. Primària com de Secundària en els diferents centres del municipi.

De manera específica, a més el desenvolupament de l’ Agenda 21 Escolar està dirigit a l’AMPA del col·legi, en quant al treball realitzat amb els alumnes deu estar recolzat pels pares, establint-se així una conscienciació i sensibilització en l’àmbit familiar.

 • Mètode de treball. L'execució del projecte està recolzada i en gran mesura realitzada per un equip d'educadors ambientals, els que s'encarreguen de desenvolupar continguts, optimitzar recursos, articular els distints projectes curriculars, dissenyar accions i portar-les a cap dins de la programació establerta en cada centre. Però a més, per a l'òptim desenvolupament del projecte serà necessari el suport d'un professor per aula, qui col•laborarà en les activitats propiciant així mateix la seua inserció dins del projecte curricular.

Les comeses dels monitors especialitzats seran les següents:

 • Treballarà amb els xiquets en les diferents accions.
 • Facilitarà el material i avaluarà el treball realitzat.
 • Coordinarà el programa amb els tutors de cada grup.
 • Mantindrà contactes amb persones, associacions i altres entitats municipals que puguen col·laborar en la campanya.

Els monitors que dinamitzen les activitats tindran assignada una sessió de 1-2 hores al mes per aula, excepte en el cas d'activitats concretes (com a visites fora del centre), en les que aquesta sessió pot allargar-se al llarg de tot un matí. El treball amb els monitors es veurà ampliat a més amb la labor continuada dels alumnes, així com per la motivació i impuls constants dels professors adscrits al projecte, els que hauran de desenvolupar els continguts treballats durant la sessió amb els monitors. Aquest/s professor/s tindrà assignades les funcions següents:

 • Acompanyarà al monitor durant les sessions amb els alumnes.
 • Desenvoluparà les accions plantejades en cada sessió, assegurant així el treball dels seus alumnes en activitats que requerisquen una dedicació més o menys constant (realització d’enquestes, murals, investigació del centre etc).
 • Material Específic. L'Agenda 21 Escolar inclou per regla general fitxes didàctiques i material per a tallers o altres activitats incloses al programa. Amb aquest material, de naturalesa senzilla i amena, els alumnes aprendran conceptes i analitzaran els aspectes ambientals tractats en els seus respectius programes, adquirint així actituds de compromís en la seua vida diària.

 

 • Comunicació del procés. Per al compliment dels objectius previstos en l'Agenda 21 Escolar, és de particular importància la comunicació intra i extracentre. Per això, resulta necessari que totes les persones del col·legi coneguen el procés, així com els components de l'AMPA i altres entitats de tipus local. El Programa i les diferents fases del seu desenvolupament poden comunicar-se periòdicament a través del Butlletí Informatiu Municipal, o bé per mitjà de la celebració de Jornades en el col•legi o en el propi municipi al finalitzar el curs escolar.

 

 • Col·lectius i institucions col·laboradores. El projecte ha de comptar, com és lògic, amb el suport i col·laboració de la Regidoria d'educació i/o Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia. D'altra banda, també participaria l'AMPA dels col·legis adscrits i, de manera puntual, associacions o altres entitats locals.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva