Suggeriments

LEGISLACIÓ APLICABLE PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL

1. Llei, de 8 de juny de 1957, Reguladora del Registre Civil.

2. Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.

3. Article 27, de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals.

4. Llei 35/1994, de 23 de desembre, de Modificació del Codic Civil, en matèria d'autorització del matrimoni civil pels Alcaldes.

5. Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre lloc de celebració de matrimonis civils pels Alcaldes (BOE núm. 39, de 14/02/2013).

6. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la celebració de matrimonis civils (BOP núm. 122, de 27/06/2016).


Descarregar aquesta pàgina

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva