Suggeriments

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

La Comunitat Educativa dels centres educatius està formada per diferents sectors que conviuen i participen activament en el centres, és dir, claustre de professorat, pares i mares (AMPAs) i alumnat. La participació dels diferents sectors en la vida del centre està regulada mitjançant diferents textos legals de la Conselleria d'Educació on s'estableixen funcions, representació, composició i sentit dels diferents òrgans col·legiats o de representació del sector.

Paral·lelament la ciutat té, a més a més, dos òrgans de participació educativa i professional com són el Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal de la FP, a més de la participació que tenen els centres o les associacions de pares i mares en les Juntes de Districte Municipals.

 

Consells Escolars de Centre

El Consell Escolar del Centre, com a òrgan col·legiat de govern, està regulat pel que fa a la seua composició, funcionament, tasques, comissions, i calendari de reunions pel Decret 234/1997  i el Decret 233/1997 Descarregar del Govern Valencià, pels quals s'aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals dels Instituts d'Educació Secundària i les Escoles i Col·legis d'Ed. Infantil i Primària de la Comunitat, respectivament, i la normativa de desplegament corresponent pel que fa als centres privats concertats.

Per altra banda es recullen els Drets i Deures de mares i pares, alumnes, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis en el Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell, sobre convivència en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. 

 

Consell Escolar Municipal

En l'àmbit de la ciutat de Gandia, el Consell Escolar Municipal és l'òrgan de representació dels sectors educatius de la ciutat, i la seua composició està regulada per l'Ordre de 3 de novembre de 1989 per la que es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, i la normativa de desenvolupament posterior.

La presidència normalment és delega en el regidor /la regidora d'Educació i és l'òrgan de debat, consulta i decisió sobre tot allò referent a la planificació de centres educatius de ciutat, escolarització, calendari escolar, recursos, sol·licitud d'informació sobre programes, beques, etc. La seua composició es renova cada quatre anys. Si voleu fer qualsevol suggeriment, proposar punt per a l'ordre del dia o assistir com a organització educativa a alguna reunió en concret, podeu fer arribar les vostres propostes a través dels representants de cada sector educatiu o bé directament al departament d'Educació a l'adreça electrònica educacio@gandia.org, tot explicant el motiu de la petició i la persona o persones de contacte.


Consell Municipal de la Formació Professional

Creat com un òrgan de participació social professional, el Consell Municipal de la Formació Professional és un espai on empresaris, sindicats, agents implicats en l'orientació i formació dels joves i treballadors en general, representants de l'Ajuntament de Gandia, Mancomunitat, Universitat i Cambra de Comerç posen en comú les seues inquietuds, projectes, cursos i iniciatives que tenen a veure amb la formació, orientació laboral, professional i també l'observació de la realitat canviant dels diferents sectors productius de Gandia i la comarca, per apropar el més possible la formació dels joves i treballadors a l'entorn productiu.

Constitució i membres Consell de la Formació Professional de Gandia

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva