Suggeriments

IVTM - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ve regulat en els articles 92 a 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals..

És un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la seua classe i categoria. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja sigut matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagen causat baixa en aquestos (Art. 92.1 i 2).

PERIODE DE PAGAMENT: del 1 de març al 2 de maig (ambos inclosos)

Normativa

Tràmits

Tarifes 2015

Tarifes 2016

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva