Suggeriments

TRANSPARÈNCIA

 

INDICADORS TRANSPARÈNCIA ITA 2017

ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN LA NORMATIVA REGLAMENTARIA MUNICIPAL

FÒRUM DE TRANSPARÈNCIA

DADES OBERTES

 


 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA


L'Ajuntament de Gandia, en el seu afany de seguir sent un dels més transparents d'Espanya, publica el llistat dels punts que l'organisme Transparency International Espanya analitza de cada Ajuntament. Es tracta d'un llistat creat per aquesta organització no governamental amb l'objectiu d'avaluar el nivell de transparència dels principals ajuntaments espanyols i impulsar l'augment de la informació a l'abast de tots els ciutadans.

A part dels 80 indicadors que analitza l'ITA, l'Ajuntament de Gandia àmplia la llista d'items de transparència afegint alguns més, sempre amb la convicció d'oferir a la ciutadania tota la informació possible.

 

  

 

ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA. Exposició pública.

Posem a la vostra disposició l’esborrany de l’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la informació i Reutilització de dades de l’Ajuntament de Gandia.

D’acord amb el preàmbul, l’Ordenança té un doble sentit. Primer, desenvolupar d’una manera pràctica les Lleis, ampliant al nostre municipi el compliment de les obligacions en la matèria. Paral•lelament, impulsar amb els instruments i mecanismes necessaris l’efectivitat del principi de transparència pública, obrint canals per escoltar de manera activa la veu dels gandians i les gandianes, de retre-li comptes de manera habitual com un servei públic, i fer avançar al llarg del temps el compromís d’un govern obert i pròxim des de i amb la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, obrim un període de consulta i de participació pública a Persones/Entitats per tal de millorar i enriquir el text de l’ordenança amb les aportacions de la ciutadania. El termini de participació oberta serà de quinze dies hàbils, fins el 6 d’octubre de 2016.

Hem subdividit el text de l’ordenança en 6 grans apartats (segons els capítols). Caldrà entrar a l’apartat corresponent segons el número de l’article concret que vaja a fer la seva aportació o suggeriment. Per exemple, entrarem en l’apartat b. Publicitat activa de la informació municipal, si anem a esmenar l’article 15 relatiu a la informació urbanística i mediambiental. En cada cas, podrà proposar diversos formats d'esmenes:
•    Substitució (S): canviar una paraula/frase/paràgraf per un altre nou amb diferent sentit.
•    Adició (A): afegir un o diversos articles/capítols/títols de nova creació.
•    Supressió (SUP): eliminar un o diversos articles/capítols/títols existents.

De manera voluntària, pot explicar els motius o senzillament fer alguna observació en cursiva.


Apartats:

a.    Disposicions generals. Informació pública (arts. 1-8)
b.    Publicitat activa de la Informació municipal (arts. 9-18)
c.    Accés, Dades obertes i reutilització de la informació (arts. 19-30)
d.    Infraccions i sancions (arts. 33-37)
e.    Administració oberta (arts. 31-32). Avaluació i seguiment (arts. 38-40)
f.     Disposicions addicionals, transitòria i final

 

DESCARREGAT ACÍ L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA

 

 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Els ciutadans poden exercir el seu dret d'accedir a la informació pública que no conste en aquest Portal de Transparència, en els termes que preveu la Constitució, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'Ordenança de l'Ajuntament de Gandia (en fase d'exposició al públic - BOP Nº 48, de 9 de març de 2017), amb l'objecte de conèixer els continguts o documents en poder de l'Ajuntament, amb alguns límits legals i vetllant en tot cas per la protecció de les dades de caràcter personal de terceres persones que es puguen veure afectades.

Per això, si no troba al web o al Portal una informació determinada i que vulga conèixer, pot sol·licitar-la expressament, sense necessitat d'indicar els motius per fer-ho. Això no obstant, si els indica, ajudarà els tècnics municipals a valorar i ponderar possibles drets en conflicte.

 

Àrea responsable

L'Àrea de Govern, Delegació d'Administració, Modernització i Govern Obert, és l'àrea responsable.

El Servei d'Atenció i Informació Ciutadana (SAIC) facilitarà als ciutadans la informació necessària sobre els passos a seguir, horaris, requisits i, si escau, reclamacions en l'exercici del dret d'accés a la informació. Rebuda la sol·licitud d'informació es realitzarà l'obertura de l'expedient en el Gestor d'Expedients de l'Ajuntament, i s'ha de traslladar a la unitat administrativa corresponent.

Cada unitat administrativa serà responsable de tramitar les sol·licituds derivades del seu àmbit material d'actuació, i remetre al ciutadà la informació sol·licitada o, si s'escau, la denegació, total o parcial a la mateixa.

Davant els casos de reclamació per part dels ciutadans davant la desestimació parcial o total en l'exercici del dret d'accés a la informació, correspon al regidor delegat d'Administració, Modernització i Govern Obert dictar les resolucions.

 

Dades estadístiques relacionades amb el dret d'accés a la informació

 

 Nombre / % de sol·licituds "Accés a la Informació" rebudes
Nombre / % de sol·licituds resoltes dins de termini
Nombre / %  de sol·licituds DesestimadesResum temàtic general
Gener    
Febrer    

 

 

 


PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN LA NORMATIVA REGLAMENTARIA MUNICIPAL

 

Procediments

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma presencial i de forma electrònica.

Presencial


Els ciutadans podran dirigir-se a les Oficines de Registre General de l'Ajuntament de Gandia i emplenar la Sol·licitud d'Informació.

Les Oficines de Registre General de l'Ajuntament, es troben a:

Pl. Major, 1 - 96 295 94 02


L'horari d'atenció al públic és:
OCTUBRE A MAIG: De dilluns a divendres De 8:30 a 14:00 h / De dilluns a dijous de 16:00 a 18:00
JUNY A SETEMBRE: De dilluns a divendres De 8:30 a 14:00 h

Pl. Mediterrània, 2 - 96 295 94 98


L'horari d'atenció al públic és:
OCTUBRE A MAIG: De dilluns a divendres De 8:30 a 14:00 h / Dilluns de 16:00 a 18:00
JUNY A SETEMBRE: De dilluns a divendres De 8:30 a 14:00 h

Electrònic


Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma electrònica, a través de la Seu Electrònica mitjançant els mitjans de signatura digital admesos en l'actualitat.
Accés a la SEU ELECTRÒNICA

Perquè l'exigència de DNI-e i certificats digitals no sigui un obstacle en l'exercici del dret d'accés a la informació, també s'admetran les sol·licituds enviades mitjançant el formulari degudament emplenat.
Accés al formulari electrònicLa sol·licitud haurà de contenir:
- identitat del sol·licitant
- informació que se sol·licita
- una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efecte de comunicacions,
- i, si escau, el format que prefereixi per accedir a la informació sol·licitada (de no seleccionar cap format, la informació es remetrà en format .csv).

Subsanació de la documentació:


Si la sol·licitud no identifica de manera suficient la informació, es demanarà al sol·licitant que la concreti en el termini de 10 dies. De no fer-ho, es considerarà que ha desistit.


Presentació d'al·legacions:

Si la informació sol·licitada pogués afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se'ls concedirà un termini de quinze dies perquè puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes.
El sol·licitant ha de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva presentació.


Seguiment de la sol·licitud

Si el sol·licitant vol conèixer quin és l'estat de la seva sol·licitud, haurà de contactar amb l'Ajuntament de Gandia, indicant el número de registre de la sol·licitud formulada:

Si la sol·licitud s'ha realitzat electrònicament, podrà realitzar el seguiment a través de la Carpeta Ciutadana de la seu electrònica.
Accés carpeta Seu Electrònica

Si la sol·licitud s'ha realitzat presencialment, podrà realitzar el seguiment a través de qualsevol dels següents canals:
- missatge al transparencia@gandia.org
- Telèfon a: 96 295 94 04
- En qualsevol de les Oficines d'Informació i Atenció ciutadana

Accés a l'esquema de tramitació - seguiment

 

Queixes o sugerències en relació amb l'accés a la informació

Els ciutadans podran sol·licitar a l'Ajuntament que es publiqui informació de caràcter públic a la pàgina web, així com realitzar queixes o suggeriments, o aclarir qualsevol dubte amb relació a l'accés a la informació pública, a través dels següents canals:


- A través de la Seu Electrònica o la web de l'Ajuntament

- En qualsevol de les Oficines d'Informació i Atenció ciutadana

 

Reclamacions per desestimació parcial o total en l'exercici del dret d'accés a la informació

Si el sol·licitant estima que no està d'acord o no ha rebut cap resposta de l'Ajuntament de Gandia en el termini màxim legalment establert, podrà interposar una reclamació davant l'Àrea de Govern, Delegació d'Administració, Modernització i Govern Obert, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa.

La reclamació podrà ser presentada:
- A través de la Seu Electrònica. Enllaç instància general
- En qualsevol de les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana

En l'escrit de reclamació, el recurrent indicarà expressament que es tracta d'un recurs de dret d'accés a la informació pública.

 

 FÒRUM DE TRANSPARÈNCIA. ORDENANCES I REGLAMENTS.

L'Ajuntament de Gandia posa a l'alcanç del ciutadà este espai per a que les noves ordenances i reglaments puguen ser consultades per tots. Des d'ací es pot descarregar el document en format pdf i opinar sobre el seu contingut per mig dels fòrums habilitats al respecte.

Si es vol aportar algun document relacionat en les ordenances o reglaments exposts es podrà fer utilisant la Sèu Electrònica de l'Ajuntament de Gandia per mig del tràmit d'instància genèrica.


 

 

ORDENANÇA / REGLAMENTESTATPDFFORUM

Derogar el “Reglamento sobre exclusión de obligación de presentar factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000 euros”

Memoria

Memoria

Documents de la 76a. MOD PG, Estudis de detall a la platja

 Document inicial

Aprovació

Certificat

 
Document inicial i versió preliminar de la 79a. MOD PG, que afecta al sector IV-Barranc Document inicial

 Text Acord

Text Projecte

 
Ordenança de Trànsit, Circulació i Seguretat Viaria. Fase previa. Text
Ordenança reguladora de ceremònies civils a celebrar per l'Autoritat Municipal Document inicialText
Modificació de la ordenança de ocupació hostalera de la via pública.Documentació

Justificació

Proposta

Modificació puntual canvi d'ús de la parcel·la EQP-1 del sector Les FoiesDocument inicialText
Modificació puntual canvi d'ús del camp de futbol La BanyosaDocument inicialText
Modificació puntual homologació modificativa PG Subzona B1 SilosDocument inicial

Text 1

Text 2

Estudi de detall en l'illa 27 del PGOU "Gran manzana"Document inicial  Text

 

 

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva