Suggeriments

IIVTNU - IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA (Plusvàlua)

Explicació de l'impost

L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten els dits terrenys i es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudir, limitador del domini, sobre els referits terrenys.

Normativa  

BOP-Aprovació definitiva ordenança

Càlcul de l'impost

Fes clic ACI per accedir a la pàgina web que et permetrà calcular l'IIVTNU

Declaració - Autoliquidació

Termini d'ingrés Autoliquidacions

  • Quan es tracte d'actes "inter vius", el termini serà de 30 dies hàbils a comptar del següent a què haja tingut lloc la transmissió.
  • Quan es tracte d'actes "mortis causa", el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu, a comptar de la defunció del causant.

De conformitat amb l'article 27.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al terme del termini establit per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del cinc, deu o quinze per cent, respectivament. Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua una vegada transcorreguts dotze mesos a partir des del terme establit per a la presentació, el recàrrec serà del vint per cent, exigint-se a més els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al terme dels dotze mesos posteriors a la finalització del termini fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.

 

Les declaracions sense quota a ingressar es presentaran al mateix termini en les oficines d'aquest Organisme.

Comunicació fet imposable IIVTNU general

Comunicació fet imposable IIVTNU per adjudicació judicial

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva