Suggeriments

IAE - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

L'Impost sobre Activitats Econòmiques ve regulat en els articles 78 a 91 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

És un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l'Impost (Art.78.1).

L'Impost es gestiona a partir de la matrícula d'aquest. La dita matrícula es formarà anualment per a cada terme i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si és el cas, del recàrrec provincial (Art 90.1)

PERIODE PAGAMENT: del 15 de juliol fins el 3 d'octubre (ambdos inclosos)

Normativa
Tràmits

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva