Suggeriments

ÍNDEX:


1. PLANIFICACIÓ PÚBLICA DE L'HABITATGE
- Plans d'Habitatge
- Habitatge Protegit
- Habitatge Lliure

2. AJUDES PÚBLIQUES
- Préstec Qualificat
- Subsidiació a la Quota
- Ajuda Directa a l'Entrada
- Ajuda a la construcció d'habitatge nou per a lloguer
- Ajudes al lloguer per a inquilins
- Adquisició d'Habitatges existents
- Ajudes a la Rehabilitació
- Subvenció
- Subsidi

3. FINANÇAMENT
- Entitat de crèdit
- Préstec hipotecari
- T.A.E.
- Préstec a interès fix
- Préstec a interès variable
- Préstec a interès mixt
- Préstec de quota fixa
- Préstec qualificat
- Interès de demora
- Termini d' Amortització
- Amortització anticipada
- Aval
- Cancel·lació
- Comissions
- Comissió d'obertura
- Comissió de cancel·lació
- Quota
- Novació o modificació de préstec
- Subrogació
- Embargar

4. ASSEGURANÇA DE L'HABITATGE
- Assegurat
- Beneficiari
- Contingut
- Continent
- Infrassegurança
- Valor de nou

5. IMPOSTOS
- Taxa
- Fet imposable
- Base imposable
- I.A.J.D.
- I.B.I.
- I.C.I.O.
- I.T.P.
- I.V.A.
- Llicència d'obra menor
- Llicència d'obra major
- Derrames
- Gravamen

6. CONTRACTES
- Immoble
- Plec de condicions
- Escriptura
- Personalitat jurídica
- Dret de tanteig/ d'adquisició preferent
- Servitud
- Usdefruit
- Propietat horitzontal
- Registre de la propietat
- Notari
- Fe Pública
- Cessió del Dret de Superfície

7. LLOGUER/a>
- Arrendament
- Arrendador
- Arrendatari
- Contracte d'arrendament
- Termini
- Terminació
- Continuació de tercers
- Subrogació
- Extinció
- Obres

1. PLANIFICACIÓ PÚBLICA DE L'HABITATGE

Plans d'habitatge: conjunt de mesures a través de les quals s'instrumenta la política d'habitatge al nostre país, dirigits a afavorir l'accés a l'habitatge dels ciutadans d'ingressos més limitats.
Aquestos plans estableixen
- Els requisits que han d'acomplir els beneficiaris de les ajudes (ingressos)
- Les característiques dels habitatges (preus màxims, superfícies...)
- Tipus d'ajudes.
El Pla, amb una vigència de 4 anys, es complementa amb la normativa aprovada en cada Comunitat Autònoma, en la que s'estableixen els preus màxims de venda, àmbits zonals i coeficients correctors dels ingressos familiars, així com ajudes complementàries al Pla Estatal. Els ajuntaments, com a titulars de sòl municipal, de manera voluntària també poden elaborar els seus propis plans si bé hauran d'ajustar-se a la normativa estatal i autonòmica

Habitatge Protegit: en el vigent Pla 2009-2012 se citen les diferents modalitats d'habitatge objecte protecció, amb unes condicions legals de preus, superfície i limitacions de venda.

Habitatge Lliure: Habitatge de nova construcció o de segona mà que no té limitació en quant al preu de la venda de l'habitatge.

Pujar

2. AJUDES PÚBLIQUES

Les ajudes per a l'adquisició de vivenda són tres: Préstec qualificat, Subsidiació a la Quota i Ajuda Directa a l'Entrada. Destinades a habitatges de nova construcció qualificats com a protegits o habitatges ja existents que no superen els 90 metres quadrats de superfície útil (120 metres per a famílies nombroses) i tinguen un preu màxim de venda ( la CCAA fixa en cada àmbit geogràfic la quantia màxima que pot tindre el metre quadrat de superfície útil, 1576,64€ per a Gandia)

Préstec Qualificat. . Són concedits per Entitats de Crèdit que hagen subscrit un conveni amb el Ministeri de Foment. Els préstecs seran garantits amb una hipoteca. La quantitat màxima d'aquestos serà del 80% del preu que conste a l'Escriptura de Compravenda, i la duració serà d'un màxim de 25 anys.

Subsidiació a la Quota. Es finançarà un percentatge de la quota del préstec que hagen de pagar tots els mesos al banc durant un període de temps. La quantia i la duració de la mateixa dependrà de cada cas, es pren com a referència els ingressos del comprador. És requisit indispensable l'haver obtés el préstec qualificat.

Ajuda Directa a l'Entrada. Es tracta d'una subvenció a fons perdut. Ajuda que en la seua quantia bàsica s'aplicarà un percentatge al preu que conste en l'escriptura de compravenda, i en la seua quantia especial estes ajudes es reforcen en el cas de menors de 35 anys, famílies nombroses, discapacitat i persones majors a càrrec.

Ajuda a la construcció d'habitatge nou per a lloguer: a través de subvencions al promotor (subsidiació del préstec a promotor, subvenció de 250 €/m2 per a Gandia en la modalitat de règim general amb un màxim de 90 m2 útils).

Ajudes al lloguer per a inquilins: RBE (Renta básica d' emancipació per a Joves d'entre 22 i 30 anys) y AVI (per a inquilins els ingressos dels quals no excedisquen 2,5 vegades l' IPREM, ajuda que pot arribar al 40% de la renda anual que es vaja a satisfer, por dues anualitats)

Adquisició d'habitatges existents: a través de les mateixes ajudes que en el cas d'habitatge protegit nou.

Ajudes a la Rehabilitació: per a habitatges o edificis ubicats en àrees determinades.

Subvenció: ajudes a fons perdut, que no cal tornar.

Subsidi: ajuda econòmica per pagar el préstec. La subsidiació de la quota en el préstec és el pagament a l'entitat financera que concedix el crèdit de la diferència entre la quota que correspon pel tipus d'interès convingut i la que s'estableix en el cas de cada comprador.

Pujar

3. FINANÇAMENT

Entitat de crèdit: Amb la que es contracta el préstec (hipotecari, personal) (Bancs, Caixes d'Estalvi, entitats regulades pel RD 896/1997, entitats cooperatives de crèdit i societats de crèdit hipotecari).

Préstec hipotecari: contracte firmat entre una entitat de crèdit i un particular, pel que l'entitat presta fins a un 80% del valor de taxació de l'habitatge i el particular es compromet a tornar la dita quantitat més els interessos corresponents en un termini delimitat. Si el particular incompleix el compromís de devolució del préstec en les condicions pactades, se sol subhastar la vivenda per fer front al deute, i si la venda no cobreix la totalitat del préstec, s'embarguen els béns personals.

T.A.E.: Taxa Anual Equivalent, que suposa el cost efectiu anual del préstec hipotecari en funció de l'interès, les comissions i el termini de devolució del préstec. Per comparar préstecs, no sols cal fixar-se en la TAE més baixa, sinó que les condicions (import sol·licitat, termini de devolució i distribució del pagament de les quotes) siguen semblants.

Préstec a interès fix: es pacta amb l'entitat financera un interès que romandrà inalterable durant tota la duració del préstec. Al no variar el tipus d'interès, la TAE també roman fix

Préstec a interès variable: l'interès roman fix durant un temps -Normalment de sis mesos a un any- i després es va revisant en funció de la variació de l'índex de referència, publicat mensualment en el BOE evoluciona a l'alça o a la baixa segons les oscil·lacions del mercat. Solen concedir-se en millors condicions, però al variar la TAE mai se sap el que es va a pagar en el període següent.

Préstec a interès mixt: combina un període d'interès fix i un altre variable que s'ajusta al mercat. Solen tindre un tipus fix durant un termini determinat (d'1 a 3 anys), convertint-se en variable a partir d'eixe moment, amb revisions periòdiques d'acord amb el que es pacte (semestrals o anuals).

Préstec de quota fixa: el tipus d'interès és variable, però la quota roman fixa, pel que varia el termini de devolució del préstec.

Préstec qualificat: ho concedixen les entitats financeres que tenen subscrit un conveni amb l'Administració, pel qual el tipus d'interès està per davall del que fixa el mercat, és fixat anualment per llei.

Interés de demora: tipus d'interès a aplicar per a penalitzar el deutor que incomplix les seues obligacions de pagament. L'import ha d'aparèixer fixat al contracte.

Termini d'Amortització: període de duració del préstec per a la seua total devolució. En el contracte es fixa la data del primer pagament i de l'últim. Quant major és el termini, menors són les quotes a pagar, però amb majors interessos pel que al final es paga més. Es recomana que la quota mensual no supere el 35% dels ingressos nets. A major termini, menor és la quota a pagar, però major serà el pagament total.

Amortització anticipada: possibilitat de tornar el préstec abans del temps pactat. Cal saber per endavant si el banc reconeix esta possibilitat i en quines condicions (si establix una quantitat mínima i l'import de les comissions per pagament anticipat).

Aval: persona que firma un crèdit per a respondre al pagament si no ho fa el titular.

Cancel·lació: liquidació de el deute amb el banc una vegada tornats el préstec i els interessos.

Comissions: despeses per serveis als clients que cobra l'entitat de crèdit. Han de ser acceptats per ambdues parts i estar recollits al full informatiu i l'escriptura pública del préstec.

Comissió d'obertura: despeses d'estudi del préstec, concessió, tramitació i altres despeses de gestió que li ocasiona el préstec hipotecari a l'entitat financerà.

Comissió de cancel·lació: la cobra l'entitat financera després de pagar la totalitat del deute ¿préstec més interessos-.

Quota: inclou part del capital prestat i part dels interessos. Pot ser constant (sempre es paga el mateix perquè els interessos es reduïxen en proporció a l'amortització de capital), creixent (cada any s'amortitza més capital pel que baixen els interessos) o decreixent (cada any s'amortitza el mateix capital, per la qual cosa els interessos es reduïxen progressivament i el total va descendint).

Novació o modificació de préstec: renegociació del préstec amb l'entitat financera amb la fi de baixar el tipus d'interès o canviar l'índex de referència.

Subrogació: canvi del préstec hipotecari a una altra entitat financera o a una tercera persona. Quan es tracta d'una operació entre entitats financeres, suposa conservar les condicions de la hipoteca inicial, a excepció dels nous tipus d'interès, i pagar la comissió de cancel¿lació del préstec. En cas d'una compravenda d'una vivenda hipotecada, la subrogació suposa que el comprador es fa càrrec del préstec amb la mateixa entitat i les mateixes condicions.

Embargar: retindre béns per garantir el pagament d'un deute. Els executa l'autoritat competent

Pujar

4. ASSEGURANÇA DE L'HABITATGE

Assegurat: propietari de l'habitatge que està en l'obligació de complir amb les condicions del contracte.

Beneficiari: persona física o jurídica -com una entitat financera- titular del dret d'indemnització.

Contingut: conjunt de béns de l'assegurat, familiars i la resta de persones amb les que convisca, excepte vehicles, valors, mobiliari, aixovar i materials propis de l'exercici d'una professió.

Continent: elements de construcció i instal·lacions fixes d'un habitatge.

Infrassegurança: assegurar un bé per un valor inferior al real. Per a eliminar-lo, es pacta amb l'assegurador una quantitat independentment del valor que es denomina primer risc.

Valor de nou: valor de l'objecte assegurat si volguérem comprar-lo de nou. El valor en el mercat segons la seua antiguitat s'anomena valor real.

Pujar

5. IMPOSTOS

Taxa: pagament per la prestació d'un servei o activitat administrativa que imposa l'estat, les CCAA o els Ajuntaments.

Fet imposable: acte que obliga a pagar un impost.

Base imposable: suma dels rendiments sotmesos a impostos i de la que, després de les deduccions, s'obté la base liquidable.

I.A.J.D.: Impost d'Actes Jurídics Documentats a pagar en el cas de les escriptures notarials. Es fa efectiu en la Delegació Provincial d'Hisenda.

I.B.I.: Impost de Béns Immobles que grava el valor de l'immoble; el recapta l'Ajuntament del municipi on està ubicat.

I.C.I.O.: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que es paga quan es realitza una construcció, instal·lació o obra que precise llicència. El paga el propietari de l'immoble o terreny sobre el que s'edifica.

I.T.P.: Impost sobre Transmissions Patrimonials, que es paga quan es ven la propietat d'un immoble de segona mà. El paga el comprador.

I.V.A.: Impost sobre el Valor Afegit, que grava el consum de béns i serveis i el paga el soci de la cooperativa al que se li adjudica l'habitatge o el comprador d'un habitatge nou.

Llicència d'obra menor: Aquella que no requereix Un projecte redactat per un tècnic col·legiat, obres de poca importància que afecten a menys de 9 m2 de superfície i que no modifiquen la configuració arquitectònica de l'edifici ni l'estructura d'aquest. Per exemple, obres de modificacions puntuals de barandats, canvis de les finestres o les portes d'un edifici.
Per a realitzar-les s'ha de sol¿licitar llicència d'obra menor en l'Ajuntament corresponent i pagar les taxes que estiguen fixades. Cal presentar un xicotet croquis i un pressupost de l'obra que es pretenga realitzar.

Llicència d'obra major: Aquella que necessita un projecte redactat per un tècnic col·legiat. Per exemple, la reforma d'una façana, l'ampliació d'una planta, reformes interiors importants o la pròpia construcció d'un edifici. Cal contractar els serveis d'un tècnic que redacte el projecte i dirigisca l'obra. Amb el projecte visat (examinat i amb el vistiplau), i el document que certifica que un tècnic es fa responsable de l'execució de l'obra se sol·licita la corresponent llicència d'obra major.

Derrames: despeses extraordinàries..

Gravamen: càrrega que afecta a un bé -immoble o moble- en benefici d'un tercer.

Pujar

6. CONTRACTES

Immoble: bé constituït per una terra, edifici o construcció.

Plec de condicions: escrit en el que consten les condicions d'un contracte.

Escriptura: document pel qual es declara que una o diverses persones contrauen un compromís (compravenda, hipoteca), firmat per elles i autoritzat per un notari. L'acció de fer una escriptura s'anomena escripturar.

Personalitat jurídica: la tenen entitats amb drets i obligacions similars a les de les persones.

Dret de tanteig/ d'adquisició preferent: preferència de l'inquilí per comprar la vivenda que té llogada. Si l'habitatge es ven a un tercer sense tindre en compte el dret preferent de l'inquilí, aquest pot comprar-la exercint el dret de retracte

Servitud: limitació del dret de propietat a l'amo d'un immoble en benefici d'un tercer (de pas, de llums i vistes).

Usdefruit: dret a utilitzar i gaudir propietats alienes amb obligació de conservar-la.

Propietat horitzontal: edifici dividit en pisos i/o locals amb accés independent al carrer o a una element comú, els propietaris de la qual compartixen serveis i instal·lacions comuns. El seu funcionament es regula a través d'estatuts i el Reglament de Règim Interior, que determinen l'ús de les vivendes o locals, els elements i despeses comuns, els òrgans de govern de la comunitat, les obligacions dels propietaris de cara a la conservació de l'immoble i les normes de convivència i utilització de serveis comuns.

Registre de la propietat: institució que recull els canvis que afecten a béns immobles en quant als seus drets i titularitat.

Notari: funcionari públic autoritzat per donar fe, assessorar i certificar amb la seua firma els negocis jurídics privats. El notari cobra segons la quantia del document i les tarifes fixades pel govern

Fe Pública: autorització oficial per la qual alguns funcionaris avalen l'autenticitat d'un document i la veracitat del seu contingut.

Cessió del Dret de Superfície: Dret real, autònom i substantiu de gaudi sobre sòl alié, que permet al seu titular (el superficiari) tindre l'edificació en aquell sòl. La constitució del dret de superfície haurà de ser en tot cas formalitzada en escriptura pública i, com a requisit constitutiu de la seua eficàcia, inscriure's en el Registre de la Propietat. El dret de superfície concedit pels ajuntaments i la resta de persones públiques no podrà excedir de 75 anys i podrà fer-se a títol onerós. És un dret transmissible i susceptible de gravamen.

Pujar

7. LLOGUER

Arrendament: lloguer d'un habitatge a l'arrendatari i les persones que amb ell convisquen a canvi d'un preu que es denomina renda.

Arrendador: persona que lloga un bé. Normalment és el propietari.

Arrendatari: inquilí, persona que firma el contracte d'arrendament i ocupa el lloc arrendat.

Contracte d'arrendament: acord entre propietari i inquilí pel qual s'arrenda una vivenda a canvi d'una renda, acordada lliurement per ambdós parts i durant els primers 5 anys s'actualitzarà quan es complisca l'any de vigència del contracte en funció del IPC i a partir del 6é any, l'actualització es regirà pel que estipulen les parts, si no establixen res s'aplicarà l'increment del IPC.

Termini: Lliurement pactat per les parts, hi ha un termini de garantia de 5 anys, encara que es pot firmar un contracte per un període inferior que es prórroga automàticament cada any fins als 5 anys, si cap de les parts notifiquen a l'altra, amb un mes d'antelació la seua voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de tres anys més, llevat que l'arrendatari avise a l'arrendador amb un mes d'antelació la seua voluntat de no renovar-lo. No es procediria a la prórroga obligatòria si en el contracte es fa constar de forma expressa que el propietari abans del transcurs de cinc anys necessita la vivenda llogada per a ell mateix.

Terminació:l'inquilí pot posar fi al contracte notificant-ho amb un mes d'antelació; en cas d'incompliment del termini, el contracte pot recollir el pagament d'una indemnització al propietari. Si les parts no manifesten el contrari, el contracte es renovarà automàticament fins a 3 anys més.(prorroga obligatòria)

Continuació de tercers: si l'inquilí no vol renovar el contracte, el seu cònjuge o parella de fet amb la que haguera conviscut durant els últims 2 anys, podran beneficiar-se de la vivenda fins al final del contracte. El mateix succeïx en cas de divorci, nul·litat o separació quan la vivenda li siga designada pel jutge al cònjuge de l'inquilí.

Subrogació: a la mort de l'inquilí, poden beneficiar-se de l'habitatge el seu cònjuge o parella de fet, descendents, ascendents, germans/es i altres parents amb minusvalidesa, quan es demostre una convivència de almenys 2 anys.

Extinció: per incompliment d'obligacions per ambdós parts. En el cas del propietari, podrà extingir el contracte quan l'inquilí no pague la renda, la fiança (equivalent a un mes de renda, es diposita on designe la CA i es torna en cas de finalització del contracte si l'inquilí deixa la vivenda en les mateixes condicions que la va trobar) o la seua actualització, subllogue o cedisca l'habitatge sense el seu consentiment, danye o realitze obres no consentides, activitats molestes, perilloses o il·legals, destine la vivenda a altres usos. L'inquilí podrà extingir el contracte si el propietari no conserva l'habitatge o interfereix en el seu ús acordat.

Obres: l'inquilí és responsable de les reparacions xicotetes produïdes per l'ús quotidià de la vivenda; no pot realitzar un altre tipus d'obres sense el consentiment del propietari. L'arrendador és responsable de les obres de conservació i millora de la vivenda.

Pujar

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva