Suggeriments

ACTUACIONS PÚBLIQUES D’HABITATGE

 1. Llista de promocions d'obra nova del Pla de Vivenda:

  • Beniopa-Passeig. 54 habitatges de protecció pública en cessió del dret de superficie.
  • Sector Universitat. 60 habitatges de protecció pública en venda.
  • Sector Universitat (carrer Oltra). 12 habitatges de protecció pública en cessió del dret de superficie a 75 anys.
  • Sector Benipeixcar III. 60 habitatges de protecció pública en venda.
  • Carrer Perú. 79 habitatges, garatges i trasters de protecció pública en lloguer.
  • Beniopa-Passeig. 62 Habitatges de protecció pública per a lloguer.
  • Benipeixcar III, 25 habitatges de protecció pública per a lloguer.
  • Grau Carrer Ciscar. 8 habitatges de protecció pública en venda.
  • Àrea Santa Anna. 205 habitatges de protecció pública en diferents modalitats.
  • Sector Universitat. 140 habitatges de protecció pública en diferents modalitats. Residència estudiants i lloguer majors.
  • Àrea de Benipeixcar II. 260 habitatges de protecció pública en diferents modalitats.
  • Avda. d’Almansa, carrer Mondúver i Pellers. 47 habitatges de protecció pública en venda.
  • Àrea de Simancas. 104 habitatges en diferents règims.
  • Àrea les Foies. 216 habitatges de protecció pública en règim de venda.
  • Edifici Av. Alacant, cantó amb Av. Del Grau. 8 habitatges de lloguer i local en planta baixa per a oficines.
  • Edifici C/ Ciscar nº 10,12 i 14. 15 habitatges de lloguer i local en planta baixa.
 2. Borsa d’Habitatge en Lloguer:

  • Intermediació gratuïta entre l’oferta i la demanda d’habitatge en lloguer del mercat existent, a preu de protecció pública i amb garanties per als propietaris (Assegurança caució i multirrisc). Acords amb la Societat Pública del Lloguer i la Xarxa de Mediació Agència Valenciana del Lloguer.
 3. Pla de Millora de les condicions de vida als Edificis:

  • El programa municipal consta d'un total de quatre accions destinades a aquest efecte. Dues d'elles conformen la vessant de millora de les condicions socials de convivència entre els veïns i són regulades i gestionades des de les àrees competents: la dotació a les comunitats de propietaris d'un Administrador de la Comunitat, quan no en tinguen, i la solució dels possibles conflictes de convivència mitjançant agents de mediació i conciliació. Les altres dues són de caràcter arquitectònic: Subvencions a façanes. Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, impermeabilització de cobertes, millora dels nuclis de comunicació vertical i dels espais comuns en els edificis ja existents.
 4. Àrees de rehabilitació integrades

  Les Àrees de Rehabilitació Integrades són actuacions de rehabilitació integral d’edificis, habitatges i d’equipaments d’infrastructures i dotacionals en barris o entorns urbans consolidats. Iniciatives Públiques de Gandia SA, exerceix d’Ens de Rehabilitació i executa i gestiona totes les actuacions rehabilitadores amb els seus propis mitjans i amb la col·laboració de mercantils.

  Àrees d’intervenció:

  1. Àrea de Rehabilitació Integrada d’escassos recursos econòmics Grup Porta..
  2. Altres Àrees de Rehabilitació Integrada declarades:
   • Molí de Santa Maria.
   • Ermita de Marxuquera.
   • Grau.
   • Raval-Eixample-Prado.
   • Beniopa.
   • Benipeixcar.
   • Santa Anna.
   • Alquería de Martorell.
 5. Pla d’habitatge social, adquisició d’habitatges per a lloguer, "programa SOS vivenda".

  Programa dirigit a aquells propietaris que per causes sobrevingudes no poden fer front al pagament de les quotes mensuals del préstec hipotecari que grava el seu habitatge. A sol·licitud de l'interessat i després d’aportar documentació de tipus econòmic i social, l'empresa pública encarrega l'evacuació de dos informes: un de tipus tècnic per a la comprovació de l'habitabilitat de la vivenda i el seu valor real de mercat i un altre de tipus social als serveis socials de l'Ajuntament a efectes de verificar el nivell d'exclusió residencial dels titulars. De l'anàlisi de sengles informes, s'eleva una proposta d'idoneïtat en última instància per a l'aprovació executiva de la mesura social, que no és altra que la compra de la vivenda als seus legals propietaris sense perjudici que romanguen residint en la mateixa, però ara en qualitat d'arrendataris a preu d’habitatge de protecció pública.

 6. Remodelació Urbana "Grup Simancas".

  Amb el consens de la majoria dels propietaris, l’Ajuntament de Gandia, a través de l’empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA ha iniciat un pla de remodelació urbanística que afecta al Grup d’Edificis anomenat Simancas, l’objectiu és substituir els habitatges actuals per altres nous amb més metres i dotació d’ascensor a totes les escales, a més a més de crear nous equipaments urbanístics (Parking, biblioteca, centre social, cafeteria, Gimnàs/SPA i dos locals més), i tot per a millorar la qualitat de vida tant dels propietaris actuals com dels veïns de la zona. Per aconseguir l’esmentat objectiu, es demoliran els quatre blocs existents i s’edificaran altres nous. D’aquesta forma es resoldrà l’estat actual de conservació de l’edificació existent així com l’accessibilitat als habitatges, que hui en dia tenen una antiguitat de quasi 60 anys.

 7. Programa d’adquisició de promocions d’habitatges de renda lliure en construcció o ja acabats, susceptibles de conversió a protecció pública (stock immobiliari)

  Consistent en l’adquisició per part de l’empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA de promocions d’habitatges, garatges i trasters de renda lliure, així com, en el seu cas, instal·lacions i infrastructures complementàries, que es troben en fase constructiva avançada o ja finalitzats, els promotors dels quals hagueren obtingut una llicència d’obres prèvia a l’1 de setembre del 2008. El habitatges, garatges i trasters adquirits atenent a motius objectius, d’oportunitat i conveniència, seran destinats per l’empresa pública municipal a satisfer la demanda de lloguer existent al Registre Municipal de Sol·licitants, utilitzant-se per a la seua gestió els criteris generals de selecció establerts per la Borsa d’Habitatge en Lloguer i en particular per la normativa aplicable als habitatges de protecció pública en aquest règim d’accés.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva