Suggeriments

GENT GRAN

Oficines Departament Benestar Social:

C/Tossal,8 (4ª Planta)

Teléfono: 962959513

DEFINICIÓ:

Les polítiques socials municipals d'atenció a les persones majors, són un conjunt d'accions dirigides a la tercera edat de la ciutat amb l'objectiu d'abordar, de manera integral, les necessitats d'aquest col·lectiu, proporcionant una millor qualitat de vida

PRESTACIONS I PROGRAMES:

DES DELS CENTRES SOCIALS DE ZONA MUNICIPALS:

Es troben ubicades les Unitats de Treball Social (UTS) es realitzen la informació i gestió dels diferents recursos socials: Atenció Primària

PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:

DEFINICIÓ:

El Programa de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària constituïx un conjunt d'accions que es realitzen en el domicili de l'usuari amb l'objectiu d'atendre, de manera integral, les necessitats de la gent major dependent, de les persones amb discapacitat i d'altres col·lectius desfavorits de la ciutat.
L'objectiu d'aquestos serveis és proporcionar atencions personals, atenció de caràcter puntual i urgent, ajuda en la llar, suport social dins del domicili habitual.

PRESTACIONS I PROGRAMES

 • Servei d'Ajuda a Domicili
 • Menjar a Casa
 • Servei de Telealarma
 • Serveis Complementaris: són serveis que, de forma excepcional, es poden prestar com a complement dels serveis d'atenció domiciliària.

PROCEDIMENTS I IMPRESOS

 

LEGISLACIÓ

 

ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS DEPENDENTS:

 

CENTRES MUNICIPALS DE CONVIVÈNCIA PER A PERSONES MAJORS

DEFINICIÓ:

Són equipaments cívics orientats al benestar de la gent major. Promouen el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seua participació social i comunitària a través de l'oferta de diferents serveis i programes.
L'Ajuntament de Gandia compta amb dos Centres de Convivència municipals per a persones majors. Aquestos centres estan regulats pel Reglament publicat en el BOP de València núm. 111 de data 11 de maig del 2007 "Reglament dels Centres municipals de Convivència per a persones majors de l'Ajuntament de Gandia" 
"CMCPM reglamenta.pdf"

PRESTACIONS I PROGRAMES

 • Activitats Preventives:
  • Prevenció i promoció de la salut física i psíquica: cursos de ioga, entrenament de memòria, tai-chi, gerogimnàstica, pilates, stretching, conferències sobre salut, etc.
  • Cursos de formació sobre cultura general, manualitats, pintura, taller de teatre, dibuix, música, etc.
 • Activitats Socio-recreatives:
  • Festes, balls, celebracions, organització de campionats.
  • Activitats Culturals:
  • Excursions, assistència al cine, concerts, teatre, etc.

PROCEDIMENTS I IMPRESOS

Podran ser usuaris/es dels Centres municipals de Convivència totes aquelles persones majors de 65 anys que estiguen jubilades, que estiguen en possessió de la "Targeta Daurada" així com els cònjuges de les persones que complisquen aquestos requisits. (Link Oficina d'Informació; ubicació dels Centres de Convivència)

El funcionament, els serveis que es presten, etc. Es troben recollits als documents:
Normes de règim Intern del centre Municipal de Convivència per a persones majors de Corea 
"CMCPM normes de corea.pdf"

Normes de règim Intern del centre Municipal de Convivència per a persones majors de Rois de Corella."CMCPM normes Roís de corella.pdf"

 • El Centre de Convivència per a persones majors de Corea es troba ubicat en: C/ Aviguda de la Mar, 6, 46701 Gandia. Telèfon 96 2956170 (Horari de 8-20h.)
 • El Centre de Convivència per a persones majors de Rois de Corella es troba ubicat en: C/ Ciutat de Barcelona, núm.30, 46702 Gandia. Telèfon 96 2868908 (Horari de 8-20h.)

LEGISLACIÓ

 • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

TARGETA DAURADA:

DEFINICIÓ:

Programa municipal encaminat a oferir determinats avantatges a les persones majors que es troben jubilades amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

Amb la Targeta Daurada es pot accedir gratuïtament a:

 • Tallers, cursos i activitats dels Centres municipals de Convivència
 • Transport urbà
 • Amb la Targeta Daurada s'obtenen descomptes en els següents serveis municipals:
  • Entrades a museus, teatre, cine.
  • Instal·lacions, activitats i pràctiques esportives
  • Accions formatives i divulgatives de la Universitat Popular
  • Descomptes en comerços que estiguen adherits al programa de Targeta Daurada

PROCEDIMENTS I IMPRESOS:

Per sol·licitar la Targeta Daurada hauran de dirigir-se a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà de Gandia i complir els següents requisits (link Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà de Gandia)

 • Tindre complits els 65 anys
 • Ser beneficiaris d'una pensió de la Seguretat Social
 • Residir a Gandia i estar donat d'alta al padró municipal
 • No tindre deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament de Gandia

PROGRAMA VIURE I CONVIURE:

DEFINICIÓ:

El Programa Viure i Conviure és un programa intergeneracional pretén donar resposta a la doble necessitat per un costat de companyia a persones majors i per un altre d'allotjament a jóvens estudiants. Fomenta la solidaritat entre generacions, per a persones majors de 65 anys i jóvens menors de 30.

PROCEDIMENTS I IMPRESOS:

 • Els jóvens han d'acudir a la Universitat Politècnica de València (Campus del Grau de Gandia)
 • Les persones majors han d'acudir al Centre Social de Zona que els corresponga Centres socials
 • Més informació:

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva