Suggeriments

PRESSUPOST - DESPESES

Exercici 2017

PRESSUPOST GENERAL
RESUM PER CAPÍTOLS
 2017
DESPESES: Resum per capítols
1DESPESES DE PERSONAL21.693.847,64
2BÉNS CORRENTS I SERVEIS41.921.814,83
3DESPESES FINANCERES4.056.650,99
4TRANSFERÈNCIES CORRENTS3.327.909,17
5FONS DE CONTINGÈNCIA691.173,00
6INVERSIONS REALS14.166.011,37
7TRANSFENCIAS DE CAPITAL1.633.239,00
8ACTIUS FINANCERS100.000,00
9PASSIUS FINANCERS20.332.654,00
 TOTAL107.923.300,00

 

 

Pressupost 2017 resum

Pressupost despeses 2017 aplicacions pressupostaries

 

Exercici 2016

Pressupost 2016 resum

Pressupost despeses 2016 aplicacions pressupostaries

 

 

Exercici 2015 (Pressupost prorrogat de 2014)

Decret pròrroga pressupost

 

Exercici 2014  (Aprovat  BOP  6-2-2014)

Pressupost 2014 resum

Pressupost despeses 2014 aplicacions pressupostaries

 

Exercici 2013


Pressupost 2013 resum

Pressupost despeses 2013 aplicacions pressupostaries


Exercici 2012

Pressupost 2012 resum

Pressupost despeses 2012 aplicacions pressupostaries

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva