Suggeriments

FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS

Criteris generals de concessió

 1. No es concediran ajornaments ni fraccionaments per a deutes inferiors a 150,00-€.
 2. No es concediran fraccionaments quan les quotes resultants sol·licitats siguen inferiors a 75,00.- €.
 3. Com a criteri general, els terminis màxims per a la concessió d'ajornaments i fraccionaments estarà en funció de l'import del deute ajornat o fraccionat:
  1. a) Deutes fins a 1.500,00.- €, fins de sis mesos.
  2. b) Deutes des de 1.500,01.- € fins a 6.000,00.- €, fins a un any.
  3. c) Deutes superiors a 6.000,01.- €, fins a 18 mesos
 4. L'Ajuntament podrà exigir que es domicilien les quotes ajornades o fraccionades. En aquest cas, el venciment de les quotes serà sempre el dia 1 i 15 de cada mes.
 5. Les quantitats, el pagament de les quals s'ajorne o fraccione, reportaran l'interès de demora vigent a què es referixen els articles 58 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària excepte en casos de presentació d'aval que s'aplicarà l'interés legal vigent.

Dispensa de garanties

 1. No s'exigirà cap garantia quan el sol·licitant siga una administració pública.
 2. No s'exigirà garantia en el supòsit d'ajornaments i fraccionaments de deutes inferiors a 6.000 EUROS
 3. En el supòsit de quotes urbanístiques, i basant-se en l'especial garantia que la legislació urbanística preveu a favor d'aquestos ingressos, podrà dispensar-se de l'aportació de garantia en el supòsit d'ajornaments i fraccionaments per un termini no superior a un any.

Aval

Les garanties instrumentades per mitjà d'aval hauran de reunir els requisits següents:

 1. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa dels beneficis d'excussió i a pagar al primer requeriment del Sr. Tresorer.
 2. L'aval ha de ser de duració indefinida, i estarà vigent fins que el Sr. Tresorer resolga expressament la seua cancel·lació.
 3. En atenció al que disposa la Base 41.Bis de les bases d'Execució del Pressupost, s'exigirà que els avals es troben intervinguts per fedatari públic quan el seu import siga igual o superior a 6.000 euros


Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva