Suggeriments

La Formació Professional

  

La Formació Professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu, l'objectiu del quál  és la formació pràctica adequada a les necessitats de l’economia i als diferents sectors productius.

Compren un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adients als diversos camps professionals.

S’estructura en 26 famílies professionals i en dos graus: cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. És una opció atractiva, de qualitat i flexible que s’ajusta a las necessitats i interessos personals de cada ciutadà.

 

Tots els estudis d’FP

En l’actualitat, la Formació Professional Inicial s’organitza en cicles de grau mitjà i grau superior, que capaciten per al treball qualificat en diferents professions i que s’agrupen entorn a 26 famílies professionals.

És responsabilitat del Ministeri d’Educació, el disseny i aprovació dels ensenyaments mínims de cada títol de formació professional.

 

Famílies professionals

Activitats Físiques i Esportives
Agrària
Arts i artesanies
Edificació i obra civil
Energia i aigua
Hostaleria i turisme
Imatge i so
Indústries Estractives
Instal•lació i Manteniment
Marítim-Pesquer
Seguretat i Medi Ambient
Sanitat
Transport i Manteniment de Vehicles

Administració i Gestió
Arts gràfiques
Comerç i marketing
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i Comunicacions
Fusta, moble i suro
Química
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Vidre i ceràmica

 

Oferta formativa curs 2016-2017


Nous títols d’FP

Tècnic en cuina i gastronomia 

Tècnic en emergèncias sanitàries 

Tècnic en mecanitzat 

Tècnic en forneria, rebosteria i confiteria 

Tècnic superior en gestió d’allotjaments turístics 

Tècnic superior en audiologia protèsica 

Tècnic superior en educació infantil 

Tècnic superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 

Tècnic superior en vitivinicultura 

Tècnic superior en programació de la producció en fabricació mecànica 

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia 

Tècnic en soldadura i caldereria 

Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes 

Tècnic en serveis de restauració 

Tècnic en instal•lacions elèctriques i automàtiques 

Tècnic superior en desenvolupament de projectes de instal•lacions tèrmiques i de fluids 

Tècnic superior en manteniment de instal•lacions tèrmiques i de fluids 

Tècnic en carrosseria 

Tècnic superior en química industrial 

Tècnic en planta química 

Tècnic superior en construccions metàl•liques 

Tècnic superior en patronatge i moda 

Tècnic en confecció i moda 

Tècnic superior en eficiència energètica i energia solar tèrmica 

Tècnic superior en automoció 

Tècnic superior en desenvolupament i fabricació de productes ceràmics 

Tècnic en olis d’oliva i vins 

 

Nous títols d’FP

Les proves per l’obtenció dels títols de Formació Professional del sistema educatiu s’ofereixen com una via alternativa per obtindre les titulacions de Tècnic o Tècnic Superior sense necessitat de cursar els ensenyaments de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior.

Les administracions educatives de les distintes Comunitats Autònomes són les responsables d’organitzar i convocar, almenys una vegada a l’any, aquestes proves.

Les convocatòries d’aquestes inclouran els centres docents públics designats per la seua celebració, així com el període de matriculació i les dates de realització. L’avaluació es realitzarà per Mòduls Professionals i els continguts de les proves es referiran als currículums dels Cicles Formatius vigents.

 

Proves lliures per l’obtenció de títol:

Per poder presentar-se a aquestes proves, els aspirants han d’acomplir els següents requisits:

Per al títol de Tècnic:

  • Tindre divuit anys com a mínim.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Per al títol de Tècnic Superior:

  • Tindre com mínim vint anys o dinou anys si l’aspirant ja té el títol de Tècnics.
  • Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

Els aspirants a aquestes proves poden sol•licitar les respectives convalidacions de Mòduls Professionals tot aportant estudis amb validesa acadèmica.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva