Suggeriments

EL CONSELL LOCAL AGRARI

El Consell Local Agrari va ser creat mitjançant un acord del Ple Municipal en sessió celebrada el XXXXX. En aquest mateix acord també es van aprovar els Estatuts que regularien la seua composició i funcionament.

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals relatius al sector agrari.

El Consell està format pels membres següents: (Composició)

 • President: Serà presidit per l'alcalde
 • Vicepresident: Per delegació de l'alcalde
 • Un representant de cada grup polític que no necessàriament serà un regidor.
 • Un representant de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA).
 • Un representant de la Unió de Llauradors i Ramaders.
 • Un representant de Comissions Obreres (CCOO).

Actuarà de secretari/a el de la corporació o persona en qui delegue.

Quant a les seues funcions, el Consell es configura com a òrgan de caràcter consultiu, col•laborador i assessor en relació en el sector agrari a Gandia, exercint les funcions següents:

 • Efectuar propostes i suggeriments als òrgans de govern municipals en matèria agrària.
 • Conèixer, analitzar i informar els criteris per a l'elaboració d'avantprojectes de plans d'actuació en matèria agrària, que s'elevaran a l'Ajuntament per a la seua aprovació, així com el seguiment posterior dels mateixos.
 • Proposar criteris per al desenvolupament dels diferents programes d'actuació.
 • Informar els òrgans de govern de l'Ajuntament en aquelles qüestions que els siguen sol•licitades.
 • Col•laborar en l'exercici d'activitats directament relacionades amb la realització d'actuacions en matèria agrària.

Per a realitzar les seues funcions es realitzen reunions amb caràcter trimestral on es debaten temes de la seua competència.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva