Suggeriments

DEPENDÈNCIA 

Oficines Departament Benestar Social:

C/ Tossal, 8 (Planta 4ª)

Telèfon: 962959513

DEFINICIÓ:

És un servei dirigit a totes aquelles persones del municipi de Gandia que a causa de la seua situació de dependència, requerisquen d'un suport i atenció específics per millorar la seua qualitat de vida, promovent la seua pròpia autonomia i la realització del seu projecte de vida personal.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

Comprén tant les prestacions i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, recollides a la Llei 39/2006 com altres serveis gestionats des dels serveis socials municipals Conselleria

 • Prestacions de serveis a través de centres i programes públics o concertats segons catàleg: els beneficiaris tenen dret a una sèrie de serveis segons el seu grau i nivell de dependència. El catàleg de serveis inclou:
  • Servei de Teleasistència.
   Constitueix una modalitat de serveis d'atenció domiciliària, amb la tecnologia adequada.
   El servei de teleasistència oferix a les persones usuàries una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguen sobrevindre i està constituït per una central domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un centre de control dotat dels recursos humans i tècnics amb la capacitat necessària per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguen presentar.
  • Servei d'Ajuda a Domicili.
   És el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen en el domicili de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent i suport social a aquelles persones o famílies en situació de falta d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials que impedisquen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
  • Servei de Centres de Dia.
   El servei de Centres de Dia oferix una atenció integral durant el període diürn a les persones en situació de dependència, amb l'objectiu de millorar o mantindre el millor nivell possible d'autonomia personal i recolzar les famílies o cuidadors. En particular cobrix les necessitats d'assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l'autonomia personal, habilitació o atenció assistencial i personal. Conselleria
    
  • Servei d'Atenció Residencial.
   El servei d'atenció residencial ofereix, serveis continuats de caràcter personal i sanitari. Aquest servei es prestarà en els centres residencials habilitats a aquest efecte segons el tipus de dependència, grau de la mateixa i intensitat de les cures que precise la persona.
   La prestació d'aquest servei pot tindre caràcter permanent o temporal, quan es realitzen estades temporals de convalescència o durant les vacances, caps de setmana.
   El servei d'atenció residencial serà prestat per les Administracions públiques en centres propis i concertats. Conselleria
    
 • Prestacions econòmiques:
  • Prestació econòmica vinculada al servei.
   Quan no siga possible l'accés a un servei públic o concertat d'atenció i cura, en funció del grau i nivell de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari, d'acord amb els convenis entre Administracions.
  • Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals
   Sempre que es donen les circumstàncies familiars i d'un altre tipus adequades per això, i de mode excepcional, el beneficiari podrà optar per ser atés en el seu entorn familiar i el seu cuidador rebrà una compensació econòmica per això.
  • Prestació econòmica d'assistència personal.
   Té com a finalitat la promoció de l'autonomia de persones amb gran dependència. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personalitzada durant un nombre d'hores, que facilite al beneficiari una vida més autònoma, l'accés a l'educació i al treball, i l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Altres serveis:
  • Servei de "Menjar a Casa".
   Aquest servei consistix en el repartiment diari del menjar en el domicili de l'usuari, de dilluns a divendres, excepte els festius de caràcter nacional i autonòmic. L'objectiu d'aquest servei és possibilitar la permanència en el seu entorn habitual de persones que, pel seu estat de dependència, necessiten ajuda per mantindre un estat nutricional òptim, millorant la seua salut i qualitat de vida.
  • Servei Municipal d'Ajuda a Domicili.

PROCEDIMENTS I IMPRESOS

Se sol·licitarà en el Centre Social corresponent segons el domicili de residència i empadronament Centres socials

LEGISLACIÓ

 •  Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència i normativa de desplegament de la mateixa. 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva