Suggeriments

GANDIAPROTUR, SL

 

NORMES INTERNES DE FUNCIONAMENT DE GANDIAPROTUR, SL
PRIMERA. INSTRUCCIONS PER A LA REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS
DE CONTRACTACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Constitueix l'objecte d'aquestes instruccions la regulació dels procediments de
contractació de la societat mercantil GANDIAPROTUR, SL que forma part del sector
públic i que té la consideració de poder adjudicador, diferent de les administracions
públiques, d'acord amb el que s’estableix l'article 3,1 d) i 3,3 b) de la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
L'article 175 de la Llei de Contractes del sector públic, relatiu a l'adjudicació
dels contractes que no estiguen subjectes a regulació harmonitzada que realitzen
aquestes societats, disposa que, en l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació
harmonitzada, seran aplicables les disposicions següents:
a) L'adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació.
b) Els òrgans competents de les entitats a què es refereix aquesta secció
aprovaran unes instruccions, de compliment obligatori en l'àmbit intern
d’aquestes, en les quals es regulen els procediments de contractació, de manera
que quede garantida l'efectivitat dels principis enunciats en la lletra anterior i que
el contracte és adjudicat a qui presente l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Aquestes instruccions han de posar-se a disposició de tots els interessats a
participar en els procediments d'adjudicació de contractes regulats per la dita entitat
mercantil, i publicar-se en el perfil de contractant d’aquesta.
En virtut d'això, amb aquesta instrucció es compleix el que estableix la
disposició legal abans transcrita i, per això, el seu objecte és fixar els procediments que
seguirà la societat GANDIAPROTUR, SL, que té la consideració de poder adjudicador,
tal com s'ha assenyalat anteriorment, per a la selecció del contractista i l'adjudicació de
contractes no subjectes a regulació harmonitzada, açò és, aquells contractes diferents
dels que es delimiten en l'article 13 de la Llei de Contractes del Sector Públic.


SECCIÓ I
REGLES GENERALS
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les presents normes regulen els procediments que s'han de seguir en les
prestacions que la societat necessite contractar derivades d'obres, subministraments,
serveis professionals o qualsevol contracte assimilable a una assistència tècnica. Per a la
resta de contractes caldrà, ajustar-se al que disposa la normativa aplicable en cada cas.
L'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada celebrats per
la societat estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, segons estableix l'article
175.a) de la LCSP.
Queden exclosos d'aquestes instruccions els contractes subjectes a regulació
harmonitzada (SARA), és a dir els contractes d'obres, de subministraments i de serveis
compresos en les categories 1 a 16 de l'annex II de la Llei de Contracte del Sector
Públic, que celebre la Societat, quan el seu valor estimat, calculat d'acord amb el que
disposa l'article 76 de la referida LCSP, siga igual o superior –IVA exclòs– als imports
que, a continuació, s'assenyalen, tot això segons el que preveuen els articles 14.1, 15.1 i
16.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjudici de la seua actualització:
• En obres: superior a 5.150.000 €.
• En subministraments: superior a 206.000 €.
• En serveis: superior a 206.000 €.
2. PUBLICITAT DE LES INSTRUCCIONS
Aquestes instruccions es posaran a disposició de tots els interessats a participar
en els procediments d'adjudicació de contractes regulats per la Societat i quedaran
publicades en INTERNET, en la pàgina web de la Societat, corresponent al perfil del
contractant com a poder adjudicador.
3. NATURALESA JURÍDICA DELS CONTRACTES
Els contractes que celebre la Societat són contractes privats que es regiran, quant
a la preparació i adjudicació, en el cas que no hi haja normes específiques, per la Llei de
Contractes del Sector Públic i les seues disposicions de desplegament. Supletòriament,
s'aplicaran la resta de normes de dret administratiu o, si és el cas, les normes de dret
privat (article 20 LSCP).
Quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat
(article 20 LCSP).
4. JURISDICCIÓ COMPETENT
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgisquen entre les parts en relació amb els efectes, el compliment i l’extinció dels
contractes privats.
Aquesta ordre serà, també, competent per a conéixer totes les qüestions litigioses
que afecten la preparació i l’adjudicació dels contractes privats, sempre que no estiguen
subjectes a una regulació harmonitzada (article 21 de la LCSP).
5. ARBITRATGE
No obstant això, segons l'article 39 de la LCSP, els ens, els organismes i les
entitats del sector públic que no tinguen el caràcter d'administracions públiques podran
remetre a un arbitratge, d'acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, la
solució de les diferències que puguen sorgir sobre els efectes, el compliment i l’extinció
dels contractes que celebren, així com la seua preparació i adjudicació.
SECCIÓ II
OBJECTE DEL CONTRACTE
7. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte, qualsevol que fora, haurà d'estar específicament
determinat en el Plec de Condicions que s'aprove per a regular, de forma concreta, el
procés de contractació.
No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir-ne l’import i
eludir, així, els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que
corresponguen.
Quan l'objecte del contracte admeta fraccionament i així es justifique
degudament en l'expedient que s'elabore amb aquest efecte, podrà preveure's la
realització independent de cada una de les seues parts, per mitjà de la divisió en lots,
sempre que aquests siguen susceptibles d'utilització o aprofitament separat i
constituïsquen una unitat funcional, o així ho exigisca la naturalesa de l'objecte (article
74 LCSP).
8. DEURE DE JUSTIFICAR LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L'objecte de tots els contractes que se celebren haurà de ser necessari per al
compliment i la realització de l'objecte social de la Societat. Amb aquest efecte, la
naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenguen cobrir-se per mitjà del contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les hauran de ser
determinades amb precisió en els Plecs de Condicions que s'aproven amb aquest efecte.
9. PREU
Els contractes que celebre la Societat tindran, sempre que això siga possible per
la naturalesa del contracte, un preu determinat i determinable, que, si és el cas, haurà
d’expressar-se en euros.
Els preus seran adequats per a garantir el compliment efectiu del contracte.
El preu del contracte podrà formular-se, tant en termes de preus unitaris referits
als distints components de la prestació o a les unitats d’aquesta que s'entreguen o
executen, com en termes de preus aplicables a preu fet a la totalitat o a part de les
prestacions del contracte.
En tot cas, s'indicarà, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el
Valor Afegit (article 75 LCSP).
El valor estimat dels contractes es determinarà segons els criteris establits en
l'article 76 de la LCSP.
10. REVISIÓ DELS PREUS
Els preus fixats podran ser revisats o actualitzats en la forma establida en els
plecs de condicions que s'aproven amb aquest efecte.
11. ABONAMENT DEL PREU
El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada després de la
comprovació per la Societat de la realització total o parcial de l'objecte del contracte.
12. LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE
Llevat que s'indique una altra cosa en les clàusules dels plecs, els contractes de
la Societat es consideraran celebrats al lloc on es trobe la seu social d'aquella.
13. TERMINI DE DURACIÓ DELS CONTRACTES
La duració del contracte s'establirà en el Plec, tenint en compte la naturalesa de
les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre’n
periòdicament a concurrència la seua realització.
El Plec podrà preveure una o diverses pròrrogues, sempre que les seues
característiques romanguen inalterables durant el període de duració d'aquestes i que la
concurrència per a la seua adjudicació haja sigut realitzada, tenint en compte la duració
màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan a què corresponga la contractació i serà obligatòria
per a l'empresari, llevat que el contracte preveja expressament el contrari, sense que
puga produir-se pel consentiment tàcit de les parts (article 23 LCSP).
SECCIÓ III
PARTS DEL CONTRACTE
14. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I COMPETÈNCIES
Els òrgans de contractació de la Societat seran el Consell d'Administració, el
president del Consell d'Administració, el conseller delegat i el gerent, sense perjudici
d'aquelles facultats que els òrgans indicats consideren convenients delegar.
• El Consell d'Administració tindrà competències per a l'adjudicació dels
contractes amb publicitat, regulats en les presents instruccions, per a la
contractació.
• El president del Consell d'Administració tindrà competències per a l'adjudicació
dels contractes amb invitació regulats en les presents instruccions per a la
contractació.
• El conseller delegat tindrà competències per a l'adjudicació dels contractes
directes l’import dels quals siga superior a la xifra de 18.000 €, regulats en les
presents instruccions per a la contractació.
• El gerent tindrà competències per a l'adjudicació dels contractes directes
d’import inferior a 18.000 euros, regulats en les presents instruccions per a la
contractació.
L'òrgan de contractació posseeix les prerrogatives d'interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que oferisca el seu compliment, modificar-lo, acordar-ne la resolució
i els seus efectes, i declarar desert el procediment d'adjudicació, així com qualssevol
altres prerrogatives que s'exercisquen d'acord amb la legalitat vigent, sempre que no
siguen contràries a l'interés públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona
administració, segons disposa l'article 25 LCSP.
15. CAPACITAT DEL CONTRACTISTA
Per a contractar amb la Societat, serà necessari que les persones físiques o
jurídiques compten amb la plena capacitat d'obrar i amb la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional que es determine en els plecs de condicions.
No podran contractar amb la Societat les persones en les quals concórrega
alguna de les prohibicions establides en l'article 49.1 de la LCSP.
L'acreditació de la capacitat d'obrar, així com la prova de la no-concurrència
d'una prohibició de contractar, i la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional s'acreditarà per mitjà de l'aportació dels documents que es fixen en els
plecs.
De conformitat amb l'article 54.5 de la LCSP, serà potestatiu exigir una
determinada classificació als licitadors per tal de definir les condicions de solvència
requerides per a celebrar el contracte corresponent.
16. NOVACIÓ SUBJECTIVA DELS CONTRACTES
Els contractes de la Societat continuaran sent vàlids i amb efectes, encara que la
dita entitat resulte afectada per qualsevol procés de fusió o absorció amb/per una altra
societat.
En el cas que es produïsca la fusió o l’absorció de les empreses adjudicatàries
d'un contracte, el contracte celebrat haurà de ser executat per la societat resultant.
SECCIÓ IV
PREPARACIÓ DELS CONTRACTES
17. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Respecte a tots els contractes, es formarà un expedient de contractació en què
s'inclouran els documents següents:
a) El Plec de Condicions, que inclourà tots els requeriments de l'article 18 de les
presents Instruccions i la justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte.
b) La inserció del Plec i l'anunci de la licitació en el perfil del contractant i en qualsevol
altre mitjà en què puga tindre lloc.
c) L'acta d'obertura de les ofertes.
d) La proposta d'adjudicació de l'òrgan de contractació competent i els informes tècnics,
si és el cas, requerits i entregats a aquestes.
e) Els acords d'adjudicació pels òrgans de contractació de la societat.
f) Les comunicacions als interessats.
g) El contracte formalitzat.
h) Els anuncis d'adjudicació, si procediren.
18. PREPARACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS
La preparació dels plecs de condicions se subjectarà a les regles següents:
a) S'haurà d'elaborar un Plec, que serà part del contracte, en el qual s'establisquen:
• Les característiques bàsiques del contracte, incloses les condicions tècniques.
• El règim d'admissió de variants.
• Les modalitats de recepció de les ofertes.
• Els criteris d'adjudicació.
• Les garanties que hauran de constituir, si és el cas, els licitadors o
l'adjudicatari, i s’aplicarà, així mateix, el que disposa l'article 104 de la
LCSP.
b) El dit plec serà aprovat per l'òrgan de contractació competent i s’haurà de
sotmetre a la tramitació que s'indica en les presents instruccions, segons el
procediment d'adjudicació de què es tracte.
19. PERFIL DEL CONTRACTANT
A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a
l'activitat contractual, es difondrà, a través d'Internet, el perfil de contractant de la
Societat.
El contingut d'aquest perfil versarà sobre dades i informacions referents a
l'activitat contractual de la Societat.
La forma d'accés al perfil del contractant s'especificarà en la pàgina web oficial
que posseeix la Societat.
La publicitat de la licitació dels contractes es realitzarà en el perfil del
contractant de la Societat (article 175.c) LCSP).
SECCIÓ V
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
20. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al que preveu el plec, i la
seua presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la
totalitat de les dites clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva. Cada licitador
no podrà presentar més d'una proposició.
L'òrgan de contractació de la Societat fixarà en l'anunci de licitació i en els
plecs els terminis de recepció de les ofertes i sol·licituds de participació.
La possibilitat que els licitadors oferisquen variants o millores s'indicarà en
l'anunci de licitació i en els plecs del contracte, precisant sobre quins elements i en
quines condicions queda autoritzada la presentació.
21. GARANTIES PROVISIONALS I DEFINITIVES
La Societat podrà exigir les garanties, provisionals o definitives, que
s'establisquen en el Plec, que hauran de prestar-se en alguna de les formes previstes en
l'article 84 LCSP.
22. CRITERI GENERAL DE SELECCIÓ D'OFERTES I COMUNICACIONS
ALS INTERESSATS
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte es
determinaran per l'òrgan de contractació de la Societat i es detallaran en els plecs, els
quals requeriran la ponderació relativa atribuïda a cada un d'ells.
En tot procediment, el contracte serà adjudicat a qui presente l'oferta
econòmicament més avantatjosa. Amb aquest efecte, el Plec especificarà els criteris, o
bases d'avaluació, d'acord amb els quals tota millora tècnica o de qualsevol altra índole
es puga quantificar i valorar econòmicament.
L'adjudicació definitiva del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es
comunicarà als candidats o licitadors. Serà motivació suficient la identificació de
l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb referència a les bases d'avaluació. En la
resta d'aspectes relatius a la comunicació als candidats i licitadors, caldrà ajustar-se al
que disposa l'article 137 de la LCSP.
23. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
L'adjudicació es realitzarà utilitzant els procediments i tràmits que es defineixen
en les presents instruccions, resultant d'això dos tipus de procediments:
− El procediment de contractació amb invitació.
− El procediment de contractació amb publicitat.
24. CONTRACTES SUSCEPTIBLES D'ADJUDICACIÓ, PER MITJÀ DE
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ AMB PUBLICITAT

El procediment de contractació amb publicitat es durà a terme en aquelles
contractacions d'obres d’import superior a un milió d'euros i inferior a l’import establit
per la LCSP, per als contractes d'obra subjectes a regulació harmonitzada.
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció als tràmits següents que s'indiquen en
els articles següents, dels quals es deixarà constància en l'expedient:
1r La contractació s'iniciarà per mitjà de petició motivada pel conseller delegat de la
Societat, on es ressenyaran els aspectes següents:
• Objecte de la contractació.
• Pressupost orientatiu
• Justificació del contracte.
• Requisits de capacitat i solvència del contractista.
2n S'elaborarà el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Condicions
Economicoadministratives, que regiran la contractació que es pretenga realitzar.
3r Els dits plecs, prèvia la conformitat del president, s'elevaran, junt amb l'expedient
complet tramitat fins aqueix moment, a fi de sotmetre l'aprovació de la licitació i els
plecs corresponents al Consell d'Administració, que és l'òrgan de contractació
competent de l'adjudicació.
En cas d'existir urgència en la contractació, els plecs de condicions i la
convocatòria de licitació podran ser aprovats pel president del Consell d'Administració i
se’n donarà compte al Consell d'Administració en la primera sessió que celebre.
4t Una vegada aprovats els plecs indicats, es procedirà a la publicació, en el Perfil del
Contractant de la societat, de l’anunci de licitació corresponent, i comptarà, a partir
d'aquest moment, el termini de publicitat que s'haja establit en el plec de condicions
econòmicoadministratives corresponent, perquè els interessats presenten les seues
ofertes.
5é Com a regla general, el termini per a la presentació d'ofertes en els procediments de
contractació amb publicitat serà de 26 dies. No obstant això, per raons d'eficiència i
agilitat en la gestió de l'activitat de la societat, el Consell d'Administració podrà fixar-ne
un altre, tenint en compte el temps que raonablement puga ser necessari per a preparar
aquelles, atesa la complexitat del contracte, que, en qualsevol cas i com a mínim, serà
de 7 dies.
6é Es constituirà un Comité Assessor de Contractació, que tindrà funcions anàlogues a
les Meses de Contractació establides per la LCSP, que, una vegada finalitzat el termini
de presentació d'ofertes, procedirà a l'acte d'obertura d’aquestes, del qual s'estendrà
l’acta corresponent. Aquest Comité estarà integrat, si més no, per les persones següents:
• President: El president del Consell, que podrà delegar en persona que per aquest
es propose.
• El conseller delegat de la societat.
• El gerent de la Societat.
• La persona que exercisca la Secretaria del Consell d'Administració.
7é El dit Comité Assessor podrà demanar els informes tècnics que, si és el cas,
considere oportuns per a poder efectuar la valoració de les ofertes presentades.
8é El Comité Assessor de Contractació formularà proposta d'adjudicació que elevarà al
Consell d'Administració, per a procedir a l'adjudicació.
9é El resultat de l'adjudicació, acordada pel Consell d'Administració, serà comunicat
tant a l'adjudicatari com a la resta de candidats que no hagen resultat adjudicataris, pels
mitjans que s'establisquen en el Plec de Condicions Economicoadministratives. En tot
cas, es donarà publicitat del resultat de l'adjudicació per mitjà de la seua publicació en el
Perfil del Contractant de la societat.
10é El contracte derivat de l'adjudicació realitzada serà subscrit pel president del
Consell, s'enviarà una còpia d’aquest al Consell d'Administració, i l'original quedarà
registrat i custodiat.
25. CONTRACTES SUSCEPTIBLES D'ADJUDICACIÓ, PER MITJÀ DE
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ AMB INVITACIÓ

Podran ser licitats, per mitjà de procediment de contractació amb invitació, sense
necessitat de publicitat ni d'inclusió en el perfil del contractant, els contractes d'obres
l'import dels quals siga inferior a 1.000.000 €, així com els contractes de serveis i
subministraments que superen els 50.000 euros i no es troben subjectes a regulació
harmonitzada.
No obstant això, l'òrgan de contractació, atenent raons d'eficiència en la gestió
de l'activitat de la societat podrà optar per acudir al procediment de contractació amb
publicitat, encara tractant-se de contractes que no superen els límits anteriorment
assenyalats per al procediment de contractació amb invitació.

El procediment de contractació amb invitació s'entendrà complit en tots els seus
tràmits, amb el sotmetiment als requisits següents dels quals es deixarà constància en
l'expedient:
• Elaboració i formació del Plec.
• Sol·licitud d'ofertes.
• Negociació amb un o més dels candidats triats.
• Acord d'adjudicació del president del Consell d'Administració, òrgan de
contractació competent per a l'adjudicació.
Amb aquesta finalitat, se seguiran els tràmits següents:
1. La contractació, en aquests casos, es realitzarà per mitjà de petició motivada del
conseller delegat, en la qual s'inclourà l'objecte i la justificació del contracte, el
pressupost orientatiu i, si és el cas, els requisits de capacitat i solvència del
contractista que es consideren oportuns.
2. S'elaboraran el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Condicions
Economicoadministratives. Els dits plecs s'elevaran, junt amb l'expedient
complet, a fi de sotmetre l'aprovació de la licitació i els seus plecs corresponents
al president, òrgan de contractació competent de l'adjudicació.
3. El conseller delegat sol·licitarà, almenys, dues ofertes i adjuntarà els plecs de
condicions corresponents a la invitació per participar-hi. Si no resultara possible
la sol·licitud d’almenys dues ofertes, es justificarà degudament en l'expedient.
4. En els procediments de contractació amb invitació, el termini per a la
presentació de proposicions no serà inferior a quinze dies, comptats des de la
data d'enviament de la invitació. Una vegada rebudes les ofertes, s'haurà de
deixar constància d’aquestes. No obstant això, per raons d'eficiència i agilitat en

la gestió de l'activitat de la societat, el Consell d'Administració podrà fixar un
altre termini, tenint en compte el temps que raonablement puga ser necessari per
a preparar les ofertes, atesa la complexitat del contracte, que, en qualsevol cas i
com a mínim, serà de 5 dies.
5. A la vista dels informes tècnics requerits, si és el cas, amb el vistiplau del
conseller delegat, s'elevarà Proposta d'Adjudicació al president, per a procedirne
a l’adjudicació.
6. El resultat de l'adjudicació serà notificat, tant a l'adjudicatari com a la resta de
candidats que no hagen resultat adjudicataris, pels mitjans que s'establisquen en
el Plec. En tot cas, es donarà publicitat del resultat de l'adjudicació per mitjà de
la seua publicació en el Perfil del Contractant de la societat.
7. Del contracte que se subscriga s'enviarà una còpia al Consell d'Administració i
l'original quedarà registrat i custodiat.
26. MITJANS DE PUBLICITAT
La publicitat dels procediments de les contractacions regulades en les presents
normes, es realitzarà, en tot cas, en el perfil de contractant, ubicat en la pàgina web de la
societat, i quan, atesa la rellevància o naturalesa del contracte, es considere convenient
pels òrgans habilitats per a aquesta finalitat, es podrà publicar en el Butlletí Oficial de la
Província o en un diari de tirada provincial.
27. ALTRES PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Els contractes d’import inferior a 50.000 € tindran la consideració de contractes
directes i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i
que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Aquests

contractes no podran tindre una duració superior a 1 any i es realitzaran amb subjecció
als tràmits següents.
A. Els contractes directes d’import inferior a 18.000 euros seran adjudicats
directament pel gerent, a la presentació de les factures corresponents.
B. En aquells contractes directes d’import superior a 18.000 euros, el conseller
delegat haurà de promoure la suficient publicitat i concurrència, i sol·licitar
almenys 2 ofertes, a empreses amb capacitat i l'habilitació professional
necessàries per a realitzar la prestació. Rebudes, si és el cas, les ofertes, després
de l'informe del gerent, se sotmetrà al conseller delegat, perquè aquest
procedisca a adjudicar el contracte corresponent a l’empresa seleccionada
corresponent.
En el cas que, per raons d'urgència o eficiència, no siga possible demanar
ofertes, i es motive aquest aspecte en l'expedient, el conseller delegat aprovarà la
despesa corresponent i informarà, posteriorment, al president dels contractes
subscrits.
28. CONTRACTES D'EMERGÈNCIA
Tindran la consideració de contractes d'emergència aquells la celebració dels
quals responga a l'evitació o reparació d'un perill imminent de danys greus o per a
minorar els danys que s'estigueren produint.
Els contractes d'emergència podran acordar-se directament per l'òrgan de
contractació que tinga atribuïda la competència i hauran de complir la normativa sobre
Prevenció de Riscos Laborals.
No obstant açò anterior, la resta d’actuacions que siguen necessàries per a
completar l'actuació connexió i que no tinguen caràcter d'emergència es contractaran
d'acord amb aquestes instruccions.
SECCIÓ VI
CONTINGUT I FORMA DEL CONTRACTE
29. LLIBERTAT DE PACTES
En els contractes que celebre la Societat podran incloure's qualssevol pactes,
clàusules i condicions, sempre que no siguen contraris a l'interés públic, a l'ordenament
jurídic i als principis de bona administració (article 25 LCSP).
30. CONTINGUT DELS CONTRACTES
Llevat que ja es troben arreplegades en els plecs, els contractes hauran d'incloure
necessàriament:
• Identificació de les parts.
• Acreditació de la capacitat dels firmants.
• Definició de l'objecte del contracte.
• Referència a la legislació aplicable al contracte.
• Enumeració dels documents que integren el contracte.
• Preu cert o el mode de determinar-lo.
• Duració del contracte o les dates estimades per l’inici de l’execució i
finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estigueren previstes.
• Condicions de recepció, entrega o admissió de les prestacions.
• Condicions de pagament.
• Supòsits en què procedeix la resolució.
• Rúbrica comptable a càrrec de la qual s'abonarà el preu, si és el cas.
• Extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si és el cas,
s'impose al contractista.
El document contractual no podrà incloure estipulacions que establisquen drets i
obligacions per a les parts, diferents dels previstos en els plecs.
Llevat que s'indique una altra cosa, es consideraran celebrats al lloc on es trobe
la seu de l'òrgan de contractació.
No es podrà contractar verbalment, llevat que el contracte tinga, d'acord amb el
que assenyala l'art. 97.1 de la LCSP, caràcter d'emergència.
31. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte, que no podrà realitzar-se verbalment, excepte en
el cas d'emergència (article 28 LCSP), s'executarà per mitjà de document escrit, durant
els 15 dies naturals comptats des de la data de la comunicació de l'adjudicació.
32. VARIACIÓ DEL CONTRACTE
Una vegada perfeccionat el contracte, en el cas que, per raons d'interés públic i
per atendre a causes imprevistes, es produïsquen variacions en el contingut del
contracte, hauran de ser aprovades per l'òrgan de contractació competent, per raó de
l’import de la variació a introduir. La necessitat de la dita variació haurà de quedar
degudament justificada en l'expedient de contractació corresponent.
33. REGLA ADDICIONAL
Es podrà arribar fins a la formalització dels contractes, fins i tot en els casos en
què s'establisca la necessitat autorització prèvia d'un òrgan de la Societat, sempre que es
faça constar expressament en el Plec corresponent que l'execució del contracte queda
sotmesa a la condició suspensiva d'obtindre l'autorització pertinent.
SECCIÓ VII
PRINCIPIS SUPLETORIS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA SOCIETAT
34. PRINCIPIS SUPLETORIS
Els dubtes que suscite la interpretació d’aquestes instruccions s’hauran de
resoldre a la llum dels principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no-discriminació, inspiradors de la regulació de la
contractació del sector públic.
35. TRANSPARÈNCIA
L'anunci de licitació que publicarà la Societat contindrà una descripció breu dels
detalls essencials del contracte que ha d'adjudicar-se i del mètode d'adjudicació, junt
amb una invitació a posar-se en contacte amb l'òrgan adjudicador.
En cas de necessitat, es completarà amb informació addicional disponible en el
Perfil de contractant o prèvia petició a l'òrgan adjudicador.
36. CONFIDENCIALITAT
La Societat no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que
aquests hagen designat com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en particular, els
secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a
què tinga accés amb motiu de l'execució del contracte a què s’haguera donat l’esmentat
caràcter en els plecs o en el contracte, o que, per la seua pròpia naturalesa, haja de ser
tractada com a tal.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys, des del coneixement
de la informació, llevat que els plecs o el contracte establisquen un termini superior (art.
124 LCSP).
37. IGUALTAT I NO-DISCRIMINACIÓ
Les convocatòries, licitacions i contractes de la Societat seran accessibles a tots
els interessats en les mateixes condicions (article 123 LCSP).
SECCIÓ VIII
REGISTRE I FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES
38. REGISTRE I CUSTÒDIA DELS CONTRACTES
Els contractes s'arreplegaran, a mode informatiu, en un registre creat amb
aquesta finalitat, on es relacionarà el tipus, contractista, preu d'adjudicació i forma
d'adjudicació.
39. REMISSIÓ D'INFORMACIÓ A L'EFECTE DE FISCALITZACIÓ
El conseller delegat, durant els tres mesos següents a la formalització del
contracte, el remetrà al Tribunal de Comptes, sempre que l’import del contracte supere
els 600.000 €, si es tracta d'obres, concessions d'obres públiques, gestió de serveis
públics i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; de 450.000
€, si es tracta de subministraments, i de 150.000 € en els de serveis.
Igualment, es comunicarà al Tribunal qualsevol modificació, pròrroga o variació
dels contractes anteriors.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes no subjectes
a regulació harmonitzada se subjecten a les disposicions de caràcter general per a tot el
sector públic, establides en el Títol Preliminar i el Llibre Primer de l'esmentada Llei.
Seran aplicables als dits contractes, amb caràcter general, els preceptes següents: •
Article 123. Principis d'igualtat i transparència. • Article 124. Confidencialitat. • Article
129. Proposicions dels interessats • Article 131. Admissibilitat de variants o millores. •
Article 132. Subhasta electrònica • Article 133. Successió en el procediment. Serà,
igualment, d'aplicació per a contractes superiors a 50.000 euros, el que estableix l'article
104, relatiu a informació sobre condicions de subrogació en contractes de treball.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
L'adjudicació dels contractes definits en els articles 14, 15, 16 i 17 de la LCSP se
subjectaran al que preveu l'article 174 de la LCSP.
SEGONA. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER
TEMPORAL
Les convocatòries per a la contractació de personal laboral no permanent de caràcter
temporal seran aprovades pel conseller delegat.
El president de la Societat efectuarà la contractació de la persona seleccionada, a
proposta del conseller delegat, entre les ofertes del SERVEF i de les sol·licituds
presentades pels interessats.
A les convocatòries per a aquestes contractacions, se'ls donarà publicitat, per mitjà
d'oferta formulada a l'oficina del SERVEF i per mitjà d'anunci públic, perquè els
interessats presenten les seues sol·licituds. El termini de presentació indicat en la
convocatòria serà, com a mínim, de cinc dies.
La convocatòria podrà preveure la possibilitat de constituir borses de treball, de manera
que s'establisca una llista de persones per a contractar, per la Societat, en futures
contractacions que es necessiten.
TERCERA CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
El conseller delegat, quan considere necessària l'ampliació de la plantilla de personal
laboral fix al servei de la Societat, elaborarà una memòria o informe en què posarà de
manifest la insuficiència dels recursos humans disponibles, en relació amb els serveis a
desplegar per la Societat. Aquesta memòria o informe serà elevada al Consell
d'Administració, el qual, examinades les circumstàncies, aprovarà, si és el cas, la
proposta de contractació de personal.
L'aprovació de la contractació de personal laboral a realitzar inclourà modalitat concreta
del contracte laboral a subscriure i la publicitat a realitzar en la convocatòria, perquè les
persones interessades puguen optar a la indicada contractació. Així mateix, els membres
del Consell d'Administració integraran la Comissió de Selecció de la persona a
contractar, d'acord amb els criteris de mèrits i capacitat.
La convocatòria, la seua publicitat i tot el procés de demanda de sol·licituds de les
persones interessades a concursar en la contractació corresponen al conseller delegat.
Conclòs el termini per a la presentació de sol·licituds pels interessats, el president
convocarà la Comissió de Selecció, la qual es reunirà per a procedir a realitzar el procés
selectiu, a fi d’efectuar la proposta de contractació a favor de la persona que resulte
seleccionada. El contracte laboral serà subscrit pel president.
La convocatòria podrà previndre la possibilitat de constituir borses de treball, quan es
tracte de procediment de selecció de personal temporal, de manera que s'establisca una
llista de persones per a contractar per la Societat, en futures contractacions que es
necessitaren.
QUARTA. RÈGIM DE DISPOSICIÓ DE FONS
Es faculta el president i el conseller delegat, solidàriament, per a l'execució dels
pagaments derivats de les contractacions a què fan referència les normes de
contractació, o derivades de qualsevol altre tipus de contracte o compromís adquirit per
la Societat, admeses en dret. Així mateix, l'execució dels pagaments no superiors a
18.000,00 € podran ser realitzats pel gerent de la Societat.
CINQUENA. VENDES
Les vendes de la Societat seran aprovades pel gerent, conseller delegat, president o
Consell d'Administració, en funció dels límits quantitatius definits en les normes de
contractació vigents, en idèntics procediments establits.
SISENA. DELEGACIONS
Les delegacions de facultats vigents, aprovades pel Consell d'Administració, queden
subjectes a les noves limitacions quantitatives establides en aquestes normes internes de
funcionament.
SETENA
El conseller delegat queda facultat per a la definició i implantació dels procediments de
gestió, tant en matèria de personal com de gestió de contractació, per a la correcta
aplicació d'aquestes normes.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva