Suggeriments

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

La Comunitat Educativa dels centres educatius està formada per diferents sectors que conviuen i participen activament en el centres, és dir, claustre de professorat, pares i mares (AMPAs) i alumnat. La participació dels diferents sectors en la vida del centre està regulada mitjançant diferents textos legals de la Conselleria d'Educació on s'estableixen funcions, representació, composició i sentit dels diferents òrgans col·legiats o de representació del sector.

Paral·lelament la ciutat té, a més a més, dos òrgans de participació educativa i professional com són el Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal de la FP, a més de la participació que tenen els centres o les associacions de pares i mares en les Juntes de Districte Municipals.

Consells Escolars de Centre

El Consell Escolar del Centre, com a òrgan col·legiat de govern, està regulat pel que fa a la seua composició, funcionament, tasques, comissions, i calendari de reunions pel Decret 234/1997 Descarregar i el Decret 233/1997 Descarregar del Govern Valencià, pels quals s'aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals dels Instituts d'Educació Secundària i les Escoles i Col·legis d'Ed. Infantil i Primària de la Comunitat, respectivament, i la normativa de desplegament corresponent pel que fa als centres privats concertats.

Per altra banda es recullen els Drets i Deures de mares i pares, alumnes, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis en el Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell, sobre convivència en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics Descarregar

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva