Suggeriments

CENTRE AMICS

DEFINICIÓ:

El Centre Amics és un servei municipal dirigit a desenvolupar accions d'acollida, informació, assessorament i mediació a la població immigrant i a les associacions que la representen.
A nivell comunitari desenvoluparà accions que faciliten la convivència davant de la diversitat cultural.
Desenvoluparà funcions de mediació lingüística i assessorament en recursos específics, regularització i claus culturals als professionals que ho sol·liciten.
Així mateix, exerceix activitats d'informació, formació i sensibilització intercultural.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

 • Informació, orientació i assessorament: L'objectiu prioritari d'aquest servei és facilitar a la persona o família immigrant l'accés als serveis i recursos existents en la nostra ciutat:
  • Proporcionar informació sobre l'assistència sanitària, serveis socials, etc. en els termes establerts en la legislació vigent.
  • En el cas que la persona no conega l'idioma es realitzarà el servei d'acompanyament destinat a facilitar la realització de gestions i tràmits administratius obligatoris: Ajuntament, Centres de Salut, Delegació de Govern, etc.
  • Informació i assessorament sobre la situació administrativa en el país i tràmits legals necessaris per normalitzar-la: NIE, reagrupació familiar, permís de treball i residència, arrelament social, etc.
 • Mediació i intermediació cultural:
  • Intervenció en la prevenció i gestió de conflictes culturals.
  • Intermediació en problemes veïnals.
 • Formació i aprenentatge de les llengües oficials de la ciutat:
  • Curs de castellà.
  • Curs de valencià.
  • Curs d'alfabetització
 • Promoció de la Participació Social i comunitària:
  • Dinamització del Voluntariat per aconseguir la integració i participació plena en la dinàmica social de la mateixa.
  • Participar amb la Generalitat Valenciana per aconseguir la plena incorporació de l'immigrant en el "Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana" recollit a la Llei 15/2008 de la Generalitat Valenciana.
 • Informació, Formació i Sensibilització Intercultural.
 • Formació en educació
 • Avaluació de les necessitats del col·lectiu
 • Coordinació i cooperació amb altres Departaments i entitats locals amb la finalitat de promoure actuacions positives que afavorisquen la integració social
 • Coordinació amb la resta d'Agències de la CV amb l'objectiu de promoure i dissenyar accions consensuades, eficaces i eficients que afavorisquen els processos d'integració.

PROCEDIMENTS I IMPRESOS:

Per accedir a aquestos Serveis cal acudir al Centre Amics de l'Ajuntament de Gandia situat en:

C/ Tossal, 8 4ª planta. 46701 GANDIA Tel. i Fax 96 2959596 

Horari d'atenció al públic:

De Dilluns a Divendres de 9-14 h.  Dilluns a Dimecres de 16,30 a 19,00 h 

LEGISLACIÓ:

Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, publicada l'11/12/08 DOCV 5911

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament [pdf de 72 Kb]
Pla director de la Cooperació Valenciana 2008-2011, aprovat per Acord de 28 de desembre del 2007, del Consell de la Generalitat.
[pdf de 1.4 Mb]
Decret 42/2008, de 4 d'abril, del Consell, pel que es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.
[pdf de 260 Kb]
Decret 231/2007, de 30 de novembre, del Consell, pel que es regula la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.
[pdf de 190 Kb]
Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, sobre regulació de bases per a la cooperació internacional al desenvolupament i del règim específic de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en via de desenvolupament.
[pdf de 60 Kb]

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva