Suggeriments

PLEC DE CONDICIONS D’UTILITZACIÓ, PER ENTITATS EXTERNES, DE LES DEPENDÈNCIES DE LA CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS

La Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, disposa de certes dependències la voluntat de la qual és la d’utilitzar-les i dotar-les de contingut estrictament cultural, en benefici dels ciutadans. No obstant això, cap la possibilitat de que el seu ús no siga continuat i que la programació cultural permeta la utilització dels esmentats espais per qualsevol institució o persona individual que necessiten puntualment d’infraestructures on poder realitzar reunions, convocatòries, cursos, etc. que tinguen en la Casa de la Cultura la ubicació idònia per al seu desplegament.

Amb motiu de racionalitzar i coordinar l’ús d’aquestes instal•lacions, es veu necessari establir una sèrie de criteris per a la seua cessió, tot i tenint en compte que d’aquesta cessió es deriven una sèrie de despeses fixes (vigilància, neteja, llum, aigua, etc.), que assumeix l’Ajuntament de Gandia i que haurien de ser compensades econòmicament.

Les condicions per a la cessió són:

1) Pot sol•licitar-la qualsevol persona física, entitat pública o privada legalment constituïda, mitjançant sol•licitud que es facilitarà, degudament emplenada. No es podrà cedir a cap entitat per a realitzar activitats amb finalitat comercial.

2) Els espais de l’edifici susceptibles de cessió són els següents:

  • Saló d’Actes (1r pis)
  • Aula A (2n pis)

3) La cessió compren la utilització de l’espai cedit, els espais comuns i el suport en material tècnic de què dispose l’espai (llum, megafonia, etc.). En cap cas serà susceptible de cessió la utilització de telèfon, material informàtic, personal de recolzament administratiu o tècnic o qualsevol altra necessitat tècnica derivada de desplegament de l’activitat. En tot cas, serà la direcció de l’edifici la que especificarà detalladament les condicions de la cessió, mitjançant un formulari que serà entregat a la persona o entitat responsable de l’activitat.

4) Els preus públics que es pagaran per la cessió dels espais seran d’acord en allò establert a l’ordenança reguladora dels preus públics per a la realització d’activitats culturals aprovades pel Plenari d’aquesta Corporació el dia 13-12-2007 i publicades en el BOP núm. 40, de 16-2-2008. Modificació aprovada el 5-3-2012 i publicada en el BOP-90, de 16-IV-2012.

Pel que afecta a aquesta Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, són els següents:

• S’haurà d’aplicar l’IVA corresponent (21%)


Espai
Preu ½ dia

TOTAL A PAGAR = + IVA 21%

Saló d’Actes (1ª planta) 180 € (+37,80) = 217,80 €
Sala A (2ª. planta) 120 € (+25,20) = 145,20 €

Espai
Preu 1 dia

TOTAL A PAGAR = + IVA 21%

Saló d’Actes (1ª. Planta) 250 € (+52,50) = 302,50 €
Sala A (2a. planta) 180 € (+37,80) = 217,80 €

El pagament es realitzarà prèviament al desplegament de l’activitat, mitjançant transferència bancària a:

Titular: Ajuntament de Gandia


Entitat 2100 (La Caixa O.P, Passeig Germanies)
Suc.: 2197
D.C. 02
Nº Compte: 0200214844


5) Serà responsabilitat de la persona o entitat sol•licitant de la cessió, fer front a les possibles despeses derivades del desplegament de l’activitat i que hagen estat ocasionades per desperfectes, avaries o ús indegut de les instal•lacions cedides. Així mateix, la persona o entitat sol•licitant es farà càrrec dels danys i perjudicis que, a conseqüència del desplegament de l’activitat, es puga ocasionar a tercers.

6) Per a la publicació dels actes a desplegar, en tot el material publicitari s’haurà de fer constar el logotip de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, el qual serà facilitat per la direcció de la Casa de Cultura.

7) Qualsevol contingència no especificada en aquest plec de condicions serà resolta per la direcció de la Casa de Cultura.

 

INFORMACIÓ

FORMULARI (EMPRESES)

FORMULARI (AJUNTAMENT)

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva