Suggeriments

CARNET JOVE IVAJ

 

REQUISITS PER A LA SEVA OBTENCIÓ:


Tenir entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.

Abonar la taxa corresponent, l'import per 2017 és de 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seva expedició.

Exempcions i bonificacions:
(Article 159 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell)

- Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
• Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria especial.
• Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria general.
- Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
• Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 66%
• Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 33%
- Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
• Exempció total del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguin reconeguda categoria especial.
• Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguin reconeguda categoria general.
- Les víctimes d'actes de violència sobre la dona gaudiran d'una bonificació total del pagament de la taxa.

Acumulació de les exempcions i bonificacions
Seran acumulables:
- Les exempcions per família nombrosa i discapacitat.
- Les exempcions de discapacitat i família monoparental.
No seran acumulables:
- Les exempcions per família nombrosa i família monoparental.
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

- DNI original.

- Resguard original bancari del pagament de la taxa o bé fotocòpia compulsada.

- Justificació de les exempcions o bonificacions mitjançant la documentació que ho acrediti:

¿Família nombrosa - Targeta família nombrosa o, si escau, resolució de l'òrgan competent. (Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses)

¿Discapacitat - Resolució dictada per òrgan competent. (Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat)

¿Família monoparental - Títol col·lectiu de família monoparental o Carnet individual, o, si s'escau, resolució de l'òrgan competent. (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana)

¿Víctima d'actes de violència sobre la dona - (Només als efectes de la seva comprovació, ni s'haurà de remetre còpia a l'IVAJ.GVA JOVE, ni ha de quedar-se còpia l'Ajuntament) Resolució judicial o, si no i amb caràcter excepcional, Informe del Ministeri fiscal, atestat policial o Certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent. (Llei 7/2012 de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana)Número de compte en què liquidar la taxa del Carnet Jove:
BANKIA: ES17 2038 6159 9664 0000 1236

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva