Suggeriments

PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL

 

ANIMALS DOMÈSTICS :

Cens d´animals de companyia

Els propietaris d’animals de companyia han d’inscriure l’animal en el cens municipal. Es una obligació recollida en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia, en el Decret 158/1996, de 13 d’agost, pel qual es regula la identificació i registre dels gossos en el RIVIA (Registre informàtic valencià d’identificació animal) i en la Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals.

Per censar els animals cal adreçar-se a l´ Àrea de Serveis Bàsics al Ciutadà i Medi Ambient dins el termini màxim de 30 dies comptats a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal o de canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de l’animal.
Cal ser major d’edat, aportar la cartilla sanitària o passaport i el comprovant de la identificació.

En el cens municipal a 17 d’abril hi havien inscrits 7.936 gossos, 46 cavalls, 135 gats i 11 d’altres mamífers, amb un total de 8.135 animals corresponents a 6.811 propietaris.

Llicència administrativa per la tinença de gossos potencialment perillosos.

Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos han de sol•licitar la llicència administrativa a l’ajuntament. Es una obligació recollida en el RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. També per la Ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Són considerats gossos potencialment perillosos:

 • Alà Español
 • American Staffordshire Pit Bull Terrier
 • American Pit Bull Terrier
 • Bullmastiff
 • Bul Terrier
 • Ca de Bou Mallorquín
 • Presa Canario
 • Doberman
 • Dogo Argentino
 • Dogo de Burdeos
 • Fila Brasileiro
 • Mastín Napolitano
 • Mastiff
 • Rottweiler
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Tosa Japonés

Els gossos que han tingut episodis d’agressivitat cap a persones o altres animals.
Els gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa.
Els gossos que reuneixen totes o la majoria de característiques descrites a l’annex II del RD 287/2002: cap voluminós, coll ample, musculatura forta…

Per sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos cal adreçar-se a l’Àrea de Serveis Bàsics al Ciutadà i Medi Ambient.

Cal ser major d’edat i aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia autenticada del DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Certificat d’antecedents penals (a demanar per l’ajuntament)
 • Informe psicològic del propietari de l’animal, en el qual s’acredite la seua capacitat per a la possessió del mateix, semblant al de les llicències d’armes.
 • Assegurança de responsabilitat civil que otorgue cobertura per a danys a tercers, específic per a Animals Potencialment Perillosos, per un valor de 150.253 euros.
 • Fotocòpia autenticada de la cartilla sanitària de l’animal
 • Fotocòpia autenticada del certificat d’identificació del RIVIA
 • Certificat d’un veterinari habilitat en el qual s’acredite la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que els facen especialment perillosos

Es lliurarà la llicència administrativa, que té una vigència de cinc anys, i un carnet acreditatiu que el titular haurà de portar quan estiga a la via pública amb el gos.

Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos han de complir les següents obligacions:

 • Disposar de la llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos.
 • Presentar anualment una còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d’assegurança del gos a l’ajuntament
 • Comunicar les modificacions que es produeixen en les dades del propietari o del gos a l’ajuntament, en el termini màxim de 15 dies.
 • Portar el gos sempre lligat amb corretja o cadena no extensible de menys de 2 metres i boç en els espais públics.
 • Les instal·lacions que allotgen els gossos potencialment perillosos han de complir les mesures de seguretat següents: tenir les parets i les tanques altes i consistents, portes resistents i tenir el recinte senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos perillós.

Fins al moment s’han concedit 218 llicències administratives per a la tinença de gossos potencialment perillosos a Gandia.

Centre d´acollida d´animals de companyia.

El centre acull els gossos i gats del municipi de Gandia. Arreplega aquells que estan perduts o abandonats en els espais públics.

Recuperació.

El propietari d’un gos o un gat recollit a la via pública, que ha entrat al Centre, pot recuperar l’animal dirigint-se a les oficines municipals de Serveis Bàsics i Medi Ambient (Protecció i Benestar Animal), aportant la cartilla sanitària de l’animal amb les vacunacions, el comprovant del cens municipal, o bé anant al propi Centre d’acollida i abonant les taxes corresponents.

Tal i com especifica la Llei de protecció dels animals el termini per recuperar un animal identificat es de 10 dies màxim.

Adopció.

Quan un gos o un gat no ha estat reclamat pel propietari al Centre d’acollida, pot ser donat en adopció passat el termini de 10 dies.
Per adoptar un animal de companyia cal sol·licitar-ho a la Societat Protectora, i fent-se càrrec de les despeses de vacunació i del microxip.
La SPAMA-Safor disposa d’animals de tot tipus i races esperant ser adoptats.

Inspeccions per queixes, denúncies, maltractaments…

La Llei de protecció dels animals i altres normatives relacionades, així com les ordenances municipals de protecció i tinença d’animals, recullen totes les normes i obligacions relacionades amb els animals, tant les actuacions i activitats prohibides com allò necessari per a mantenir als animals en condicions adequades i facilitar la convivència ciutadana.

Tot i això hi ha múltiples ocasions en què es generen conflictes entre veïns ocasionades per la tinença d’animals en els domicilis o per conductes incorrectes en espais públics.

Aquestes situacions poden comportar la petició d’una actuació municipal que es pot presentar per diferents vies:

 • Policia Local
 • Mediació
 • Medi Ambient

Sensibilització per la tinença responsable d´animals

La tinença responsable d’animals és la base per poder complir amb l’objectiu marcat de fer possible la convivència harmoniosa entre animals de companyia i persones a la ciutat de Gandia.

Per aconseguir-ho hem distribuït tríptics de Fundacions d’animals relacionats amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals, qüestionari d’aptitud per a la tinença responsable, la Guia del Adoptant…

Gestió de colònies de gats urbans.

El gat és un animal que per les seues característiques s’adapta fàcilment a l’entorn. Els gats formen part de la fauna urbana habitual, sent molts els que viuen als habitatges amb les famílies, com un membre més; però la manca d’escrúpols, d’informació, de sensibilitat i d’educació d’algunes persones junt al caràcter independent propi, fa que la presència de gats lliures siga una realitat a les nostres ciutats. Aquests colonitzen espais urbans on troben les condicions adequades per sobreviure i l’aliment necessari que en moltes ocasions es proporcionat per les persones amants d’aquests animals.

Al llarg dels darrers anys s’han realitzat diferents accions encaminades al control dels gats urbans.

El nostre municipi, treballa per millorar la convivència entre persones i animals i per aquest motiu es planteja la gestió i el control de les colònies de gats urbans a Gandia.

S’ha comprovat amb experiències realitzades en diferents ciutats del mon, que les colònies controlades de gats a les zones urbanes són la millor opció per aconseguir aquesta situació d’equilibri i convivència entre els gats i les persones.

En 2008, s’han esterilitzat i desparasitat un total de 103 gats urbans.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva